2022-01-04 CIRCULAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2022

4 gener, 2022

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022

 •  cotitzacions socials

S’ incremeti un 1,7% la quantia del límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que els tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ ells, quedant establerta en 4.139,40 € mensuals.

 Règim General:

La base màxima, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, serà a partir de l’1 de gener de 2022 de 4.139,40 € mensuals o de 137,98 € diaris, la qual cosa suposa un increment de l’1,7% (actualment 4.070,10 € o de 135,67 €).

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització s’incrementaran des de l’1 de gener de 2022, i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2021, en el mateix percentatge en què augmenti l’SMI (de moment es desconeix, el RD llei 32/2021 de reforma laboral – BOE 30-12-2021 prorroga la vigència del RD 817/2021 que fixa l’SMI per a l’any 2021,  fins que s’aprovi el RD que fixi l’SMI per a l’any 2022). Es mantenen els tipus de cotització vigents i els cotització addicional per hores extraordinàries.

Cotització Sistema Especial treballadors per compte d’ altri agraris del RG:

La base màxima, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, serà a partir de l’1 de gener de 2022 de 4.139,40 € mensuals (+ 1,7%).

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització s’incrementaran des de l’1 de gener de 2022, i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2021, en el mateix percentatge en què augmenti l’SMI (de moment es desconeix).

Durant els períodes d’activitat, el tipus aplicable respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, serà del 24,94 % (increment de l’1%), sent el 20,24 % a càrrec de l’empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador. Reduccions en les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial, durant els períodes d’activitat, en els grups de cotització 2 a11: la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 117,07 euros mensuals o 5,32 euros per jornada real treballada (+ 16%).

 1. Sistema Especial per a Empleats de Llar:

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent a 31-12-2021 l’augment que experimenti el 2022 l’SMI. De moment es desconeix la DT Setzena. 1 a) 3r del TRLGSS, en la seva última versió establerta pel RD-Llei 35/2020 (BOE 23-12-2020): “A partir de l’any 2023, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conforme a l’establert a l’article 147 d’aquesta llei, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.”

Es manté la reducció del 20% (45 % famílies nombroses) en les aportacions empresarials per contractació.

Cotització Sistema Especial manipulat i empaquetat del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació, dins del Règim General de la Seguretat Social,la reducció seràdel 60% i la bonificació del 7,50%.

Reta – autònoms:

La base màxima serà de 4.139,40 € mensuals (+ 1,7%). La base mínima serà de 960,60 € mensuals (+ 1,7%). Actualment en 944,40 €. S’incrementa la base mínima de l’autònom societari i de l’autònom amb 10 o més treballadors que serà de 1.234,80 € mensuals (+ 1,7%). S’incrementen les bases imposables i bases límits en funció de l’edat (47, 48-49, 50). Increment de l’ 1,7%:

Base de cotització menors de 47 anys o amb 47 anys. Treballadors que a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, siguin menors de 47 anys podran elegir entre els límits de les bases mínima i màxima.

 

Igual elecció podran efectuar els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros/mes o causin alta en aquest Règim Especial amb posterioritat a aquesta data.

 

Els treballadors que a partir de 01/01/2022, aquest dia inclusivament, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros/mes no podran elegir una base de quantia superior a 2.113,20 euros/mes, llevat que haguessin exercitat la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2022, produint efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any,  o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’ aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’ alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d’ edat, cas en el qual no existirà l’ esmentada limitació.

Treballadors que tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos menor de 2.077,80 euros/mes i no exercités cap opció les bases de cotització estarà compresa entre les quanties de 960,60 euros/mes i 2.113,20 euros/mes.

Base de Cotització 48 o més anys edat. Treballadors que a partir de 01/01/2022, aquest dia inclusivament, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 1.035,90 i 2.113,20 euros/mes.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 960,60 i 2.113,20 euros/mes.

Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros/ mes, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros/mes i l’import d’aquella, incrementat en un 1,7%, amb el límit de la base màxima de cotització.

Base de cotització 48 o 49 anys edat. Treballadors que a 01/01/2011, tenien 48 o 49 anys d’edat si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros/mes podran optar per una base de cotització compresa entre 960,60 euros/mes i l’import d’aquella, incrementat en un 1,7 %, amb el límit de la base màxima de cotització.
Base de Cotització 48 o més anys edat amb 5 o més anys cotitzats abans dels 50 anys. Si l’última base de cotització hagués estat inferior o igual a 2.077,80 euros/mes, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 i 2.113,20 euros/mes.

Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros/mes, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros/mes, i l’import d’aquella, incrementat en 1,7%, amb el límit de la base màxima de cotització.

 Devolucions règim de pluriactivitat: quantia cotitzacions 2022 = o > 13.822,06 €.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes, per contingències professionals, de protecció per cessament d’activitat:  Tipus Contingències Comunes: 28,30 % – Tipus Contingències Professionals: 1,30 % – Tipus Cessament d’Activitat: 0,90 % – Tipus Formació Professional: 0,10 %.

 Bases de cotització autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili:

Sigui quina sigui l’edat del treballador i els anys cotitzats de forma efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d’aquests treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, seran:

– Socis treballadors de cooperatives de treball associat:

 • Mercats menys de 8 hores dia: opció de base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.
 • Mercats més de vuit hores dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre 884,10 euros/mes o base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes per a activitat CNAE 4799.

– Treballadors individuals: Opció entre 884,10 euros/mes o base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) excepte:

 • Si CNAE és 4799: entre la base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.
 • Mercats menys de 8 hores dia: entre base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.

Sistema especial Treballadors per compte propi agraris:

S’incrementen bases un 1,7 %, mantenint-se els tipus de cotització. Els tipus de cotització per contingències comunes seran els següents:

– Respecte de les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per elegir com a base de cotització una base compresa entre 960,60 euros mensuals i 1.152,60 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable serà el 18,75 per cent.

Si el treballador hagués optat per una base de cotització superior a 1.152,60 euros mensuals, a la quantia que excedeixi d’ aquesta última li serà d’ aplicació el tipus de cotització del 26,50 per cent.

– Respecte a la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l’ interessat serà del 3,30 per cent, o del 2,80 per cent si l’ interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’ activitat.

 • ALTRES MESURES EN MATÈRIA DE COTITZACIONS SOCIALS – LABORAL

 Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral. DA 106 LPGE. Se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2022. Aquesta suspensió s’ estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l’ esmentat reial decret.

 Ajornament de l’aplicació de la DA vint-i-vuitena de la Llei 27/2011 relativa al còmput a efectes de la Seguretat Social del període de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria. DA 44 LPGE.

Ajorna l’entrada en vigor d’alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l’Estatut de treball autònom en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial. DA 105 LPGE.   S’ajorna l’entrada en vigor del previst en els articles 1.1, primer paràgraf; 24, segon paràgraf; i 25.4 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.

Matèries excloses de l’ Ordre Social. Modificació Llei reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011). DF 20 LPGE. Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica l’article 3 de la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social afegint un nou supòsit exclòs de l’ordre social. g) Els actes administratius dictats en les fases preparatòries, prèvies a la contractació de personal laboral per a l’ ingrés per accés lliure, que hauran de ser impugnats davant l’ ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Es renumessin la resta de lletres.

Cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.  Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida modifica l’art.37.6 del TRLET (RD Leg 2/2015) i els articles 190 a 192 del TRLGSS (RD Leg 8/2015) per a:

– Ampliar la durada del dret del progenitor, guardador amb fins d’ adopció o acollidor permanent a reduir la jornada laboral per tenir cura del menor afectat per càncer o una altra malaltia greu fins que, aquest últim compleixi els 23 anys d’ edat, si es manté la necessitat de cura directa, continu i pemanent, i poder mantenir la prestació econòmica fins a aquesta edat. A més, en els supòsits de separació o divorci el dret serà reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta.

– Modificació art.37.6 TRLET – RD Leg 2/2015  (reducció jornada)  DF 25 LPGE,art. 190, (situació protegida), 191  (beneficiaris)  i 192 TRLGSS  (prestació econòmica)  DF 28.tres LPGE

 • IPREM 2022

Increment aproximat del 2,5%. DA 101 LPGE.

De conformitat amb l’establert en l’article 2.2 del Reial Decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2022:

 • L’IPREM diari, 19,30 euros.
 • El IPREM mensual, 579,02 euros.
 • El IPREM anual, 6.948,24 euros.
 • En els supòsits en què la referència a l’SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 8.106,28 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 euros.

La llei 22/2021 de PGE no conté una disposició de bonificació de la cotització en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, i en supòsits de malaltia professional com si contemplava la Llei 11/2020 de PGE 2021, i tampoc ens consta en aquesta llei, la pròrroga de la bonificació en la cotització per la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats al mateix.

2021-01-04 CIRCULAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2022 descarregui aqui la Circular en PDF