2021-06-16 CIRCULAR NOVES AJUDES DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE RECOLZAMENT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.

16 juny, 2021

 

Línia d’ajudes: Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març I  ORDRE ECO/127/2021de 14 de juny, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Bases: Els imports seran determinats per les bases reguladores de l’ajut, sempre dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021.

Termini sol·licituds: inscripció prèvia des del 21 de Juny fins al 30 de Juny del 2021.

Objecte: Es tracta d’un paquet d’ajudes directes que s’hauran de destinar a pagar deutes a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a solucionar costos fixos (lloguers, etc.), sempre que aquests deutes s’hagin produït entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquestes ajudes (13 de març de 2021).

En primer lloc, es liquidaran els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, tenint prioritat la reducció del nominal (no interessos) del deute amb aval públic.

Les Comunitats Autònomes seran les encarregades de realitzar les convocatòries per a assignar les ajudes i gestionarà, per tant la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds així com la seva resolució, l’abonament de la subvenció, els controls previs i posteriors al pagament.

Requisits generals:

 • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya. En són una excepció els casos previstos a l’apartat 4 de l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: grups i empresaris, professionals o entitats amb volum d’operacions en 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat en més d’una comunitat autònoma o en més d’una ciutat autònoma que podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.
 • Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d’activitat de la CNAE del llistat següent i hagin realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats.
 • Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers i deutes relatius a costos fixos.
 • Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març.
 • En el cas d’operacions declarades en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
 • En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l’Impost sobre el Valor Afegit, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 i 2020,

el descens de més d’un 30% en el volum d’operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:

  • per a contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,  la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut (exercici 2019: model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01).
  • per a contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost de la renda de no residents amb establiment permanent,  la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l’Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 • En el cas de grups consolidats que tributin a l’Impost de Societats en règim de tributació consolidada, el descens del volum d’operacions de més d’un 30% es calcularà sumant tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L’entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades, ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l’Administració.
 • En el cas dels grups consolidats hauran d’operar i tenir treballadors amb residència fiscal a Catalunya.
 • No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d’estimació directa en la declaració de l’IRPF de 2019.
 • En el cas de l’impost de societats o de l’Impost sobre la Renda de no residents, la base imposable no pot haver resultat negativa en l’exercici 2019 abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
 • Complir  els requisits previstos a la Disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

Requisits específics per apersones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:  

 • Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual es sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 • Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d’inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l’empresa o el/la professional o empresari.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l’adolescència.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 • Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.

Compromisos i obligacions: A banda de les obligacions i compromisos generals que se’ls aplica a les persones beneficiàries  d’un ajut, en aquest cas específic, un cop rebuda la subvenció també s’haurà de complir amb el següent:

 • Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l’ajut.
 • Conservar i custodiar la documentació necessària per haver obtingut l’ajut  i posar-la a disposició de la Generalitat de Catalunya i altres institucions per a la comprovació i control. Així mateix, s’ha d’aportar tota la informació que sigui requerida per justificar que es compleixen amb els requisits d’aquests ajuts.

Comptabilitat: Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut atorgat per a la mateixa finalitat sense que superi un import total acumulat per empresa d’1.800.000 euros en ajuts directes i de 10.000.000 euros en ajuts per costos fixos.

Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

En el cas de grups empresarials s’atendrà a l’establert a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 el Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

Import ajudes:

 • Fins a 3.000 euros per empresaris en el règim d’estimació objectiva del IRPF.
 • Des de 4.000 a 200.000 euros per empresaris en el règim d’estimació directa que demostrin pèrdues d’un 30% de facturació en el 2020, en comparació al 2019 (deute mínim 4.000€).

 Sectors beneficiaris:

 Codi      Descripció

0170      Caça, captura d’animals i activitats dels serveis que s’hi relacionen

0710      Extracció de minerals de ferro

1021      Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos

1052      Elaboració de gelats

1061      Fabricació de productes de molineria

1071      Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos

1081      Fabricació de sucre

1082      Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1083      Elaboració de cafè, te i infusions

1084      Elaboració d’espècies, salses i condiments

1085      Elaboració de menjars i plats preparats

1101      Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

1103      Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites

1107      Fabricació de begudes analcohòliques; producció d’aigües minerals i altres tipus d’aigües embotellades

1320      Fabricació de teixits tèxtils

1391      Fabricació de teixits de punt

1393      Fabricació de catifes i moquetes

1412      Confecció de roba de treball

1413      Confecció d’altres peces de vestir exteriors

1419      Confecció d’altres tipus de peces de vestir i accessoris

1420      Fabricació d’articles de pelleteria

1431      Confecció de calceteria

1439      Confecció d’altres articles amb teixits de punt

1511      Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria

1512      Fabricació d’articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

1629      Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

1711      Fabricació de pasta de paper

1722      Fabricació d’articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1811      Impressió de periòdics

1812      Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

1813      Activitats de preimpressió i de preparació de suports

1814      Enquadernació i activitats dels serveis que s’hi relacionen

1820      Reproducció de suports enregistrats

2013      Fabricació d’altres productes bàsics de química inorgànica

2015      Fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

2016      Fabricació de primeres matèries plàstiques

2051      Fabricació d’explosius

2060      Fabricació de fibres artificials i sintètiques

2313      Fabricació de vidre buit

2331      Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

2341      Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental

2344      Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

2349      Fabricació d’altres productes ceràmics ncaa

2351      Fabricació de ciment

2352      Fabricació de calç i guix

2363      Fabricació de formigó fresc

2420      Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d’acer

2441      Producció de metalls preciosos

2445      Producció d’altres metalls no ferris

2530      Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central

2571      Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts

2652      Fabricació de rellotges

2670      Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics

2720      Fabricació d’acumuladors i piles elèctriques

2731      Fabricació de cables de fibra òptica

2732      Fabricació d’altres fils i cables electrònics i elèctrics

2740      Fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació

2752      Fabricació d’aparells domèstics no elèctrics

2821      Fabricació de forns i cremadors

2841      Fabricació de màquines eina per treballar els metalls

2891      Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques

2895      Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó

2896      Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú

2910      Fabricació de vehicles de motor

2932      Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors

3011      Construcció de vaixells i estructures flotants

3020      Fabricació de locomotores i material ferroviari

3099      Fabricació d’altres materials de transport ncaa

3212      Fabricació d’articles de joieria i articles similars

3213      Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

3220      Fabricació d’instruments musicals

3316      Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

3530      Subministrament de vapor i aire condicionat

3821      Tractament i eliminació de residus no perillosos

4122      Construcció d’edificis no residencials

4616      Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir

4617      Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

4624      Comerç a l’engròs de cuirs i pells

4634      Comerç a l’engròs de begudes

4636      Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria

4637      Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies

4638      Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris

4639      Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac

4641      Comerç a l’engròs de tèxtils

4642      Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat

4644      Comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja

4648      Comerç a l’engròs de rellotges i joieria

4651      Comerç a l’engròs d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics

4661      Comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

4663      Comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil

4664      Comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar

4671      Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4677      Comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig

4719      Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats

4724      Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

4725      Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats

4729      Comerç al detall d’altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730      Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

4741      Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats

4751      Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4762      Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats

4763      Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats

4771      Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

4772      Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4777      Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4779      Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats

4782      Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants

4789      Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants

4799      Comerç al detall d’altres tipus fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants

4931      Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

4932      Transport en taxi

4939      Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa

4950      Transport per canonada

5010      Transport marítim de passatgers

5030      Transport de passatgers per vies de navegació interiors

5110      Transport aeri de passatgers

5221      Activitats afins al transport terrestre

5222      Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors

5223      Activitats afins al transport aeri

5224      Manipulació de mercaderies

5510      Hotels i allotjaments similars

5520      Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada

5530      Càmpings

5590      Altres tipus d’allotjaments

5610      Restaurants i establiments de menjars

5621      Provisió de menjars preparats per a celebracions

5629      Altres serveis de menjars

5630      Establiments de begudes

5813      Edició de periòdics

5814      Edició de revistes

5821      Edició de videojocs

5912      Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5914      Activitats d’exhibició cinematogràfica

5915      Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5917      Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

6130      Telecomunicacions per satèl·lit

6399      Altres serveis d’informació ncaa

7312      Serveis de representació de mitjans de comunicació

7410      Activitats de disseny especialitzat

7420      Activitats de fotografia

7711      Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers

7712      Lloguer de camions

7721      Lloguer d’articles d’oci i esportius

7722      Lloguer de cintes de vídeo i discos

7729      Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics ncaa

7733      Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors

7734      Lloguer de mitjans de navegació

7735      Lloguer de mitjans de transport aeri

7739      Lloguer d’altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa

7810      Activitats de les agències de col·locació

7820      Activitats de les empreses de treball temporal

7830      Altres tipus de provisió de recursos humans

7911      Activitats de les agències de viatges

7912      Activitats dels operadors turístics

7990      Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen

8030      Activitats d’investigació

8211      Serveis administratius combinats

8219      Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina

8220      Activitats de centres d’atenció telefònica

8230      Organització de convencions i fires de mostres

8299      Altres activitats de suport a les empreses ncaa

8520      Educació primària

8531      Educació secundària general

8532      Educació secundària tècnica i professional

8543      Educació superior universitària

8551      Educació relacionada amb l’esport i les activitats recreatives

8552      Educació relacionada amb la cultura

8559      Altres activitats d’educació ncaa

8790      Altres tipus d’activitats de serveis socials amb allotjament

8891      Activitats d’atenció diürna d’infants

9001      Arts escèniques

9002      Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003      Creació artística i literària

9004      Gestió de sales d’espectacles

9102      Activitats de museus

9103      Gestió de llocs i edificis històrics

9104      Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9106      Activitats d’arxius

9200      Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes

9311      Gestió d’instal·lacions esportives

9312      Activitats de clubs esportius

9313      Activitats dels gimnasos

9319      Altres activitats relacionades amb l’esport

9321      Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics

9329      Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa

9523      Reparació de calçat i altres articles de cuir

9524      Reparació de mobles i articles de parament de la llar

9525      Reparació de rellotges i joieria

9601      Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell

9602      Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604      Activitats de manteniment físic

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR COMPLERTA EN PDF