2021-06-30 CIRCULAR SEGON AJUT TREBALLADORS EN ERTE

2 juliol, 2021

ORDRE EMT/137/2021, de 25 de junY, per la quals’obre el tràmit d’inscripció prèvia del segon ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. Catalunya (DOGC 29-06-2021)

Objecte: obrir el tràmit d’inscripció prèvia  per  a l’ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, amb la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu.

Terminiper efectuar la inscripció prèvia: El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 15 de juliol de 2021. Formalitzar exclusivament per mitjans telemàtics

La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Personesinteressadesque poden efectuar la inscripcióprèvia: La inscripció prèvia  poden fer-la les persones interessades següents, que compleixin els requisits establerts:

      a)Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

b)Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisitsper accedir ala inscripcióprèvia: Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

     a)   Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

     b) Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de              producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a la Disposició final segona del Reial Decret-llei 2/2021, abans referenciada, en el termini esmentat.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s’hagi decidit per l’empresa la suspensió de contractes, d’acord amb del Reial Decret 8/2020, el Reial Decret 24/2020 i el Reial decret 30/2020, havent estat prorrogada la vigència de l’article 9 d’aquest Reial decret llei, fins el 30 de setembre de 2021 per l’article 4 del Reial Decret- llei 11/2021, i modificat l’apartat 2 de l’article 9 per la Disposició final segona del Reial Decret-llei 2/2021.

     c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, havent estat prorrogada la seva vigència fins el 30 de setembre de 2021 per l’article 4 del Reial Decret- llei 11/2021, i modificat l’apartat 2 de l’article 9 per la Disposició final segona del Reial Decret-Llei 2/2021, en el període indicat a l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat

     d) Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

     e) Cal tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF