2021-10-14 CIRCULAR RDL19-2021 DEDUCCIO IRPF OBRES EFICIENCIA ENERGÈTICA HABITATGES

14 octubre, 2021

NOVETATS IRPF

El Reial Decret-llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatori en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix noves deduccions en el IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, amb efectes des del dia 6 d’octubre de 2021.

Els contribuents podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes, des del 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre 2022 pels les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol una altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023. La base màxima anual d’aquesta deducció és de 5.000 euros anuals.

A aquests efectes, únicament s’entendrà que s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge quan es redueixi en al menys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge expedit per el tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l’expedit abans de l’inici de les mateixes.

Els contribuents podran deduir-se el 40% de les quantitats satisfetes, des del 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2022 pels les obres realitzades durant aquest període per a la millora en el consum d’energia primària no renovable del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023. La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

A aquests efectes, únicament s’entendrà que s’ha millorat el consum d’energia primària no renovable a l’habitatge en què s’haguessin realitzat aquestes obres quan es redueixi en al menys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé , s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació, acreditat mitjançant certificat d’eficiència energètica expedit pel tècnic competent després de la realització d’aquelles, respecte de l’expedit abans de l’inici de les mateixes.

No donaran dret a practicar les deduccions anteriors, quan l’obra es realitzi en les parts dels habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

En cap cas, una mateixa obra realitzada en un habitatge donarà dret a les dues deduccions.

Les deduccions anteriors tampoc resultaran d’aplicació en aquells casos en què la millora acreditada i les quanties satisfetes corresponguin a actuacions realitzades en el conjunt de l’edifici i procedeixi l’aplicació de la següent deducció.

En ambdós supòsits, la deducció s’ha de practicar en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emès després de la realització de les obres. Quan el certificat s’expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per tals obres, la deducció s’ha de practicar en aquest últim prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre de l’esmentat període impositiu. En tot cas, el certificat haurà de ser expedit abans d’1 de gener de 2023.

Els contribuents propietaris d’habitatges ubicats en edificis d’ús predominant residencial en què s’hagin dut a terme des del 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2023 obres de rehabilitació energètica, es poden deduir el 60% de les quantitats satisfetes durant dit període per tals obres. La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals. Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir de 15.000 euros.

A aquests efectes, tindran la consideració d’obres de rehabilitació energètica de l’edifici aquelles en les que s’obtingui una millora de l’eficiència energètica de l’edifici en el qual s’ubica l’habitatge, havent d’acreditar amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici expedit pel tècnic competent després de la realització d’aquelles una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica “A” o «B», en la mateixa escala de qualificació, respecte de l’expedit abans de l’inici de les mateixes. S’assimilen a habitatges les places de garatge i trasters que s’haguessin adquirit amb aquestes. No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades a la part de l’habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica.

Aquesta última deducció s’ha de practicar en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cada un d’ells, sempre que s’hagués expedit, abans de la finalització de el període impositiu en què es vagi a practicar la deducció, el citat certificat d’eficiència energètica. Quan el certificat s’expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per tals obres, la deducció s’ha de practicar en aquest últim prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre de l’esmentat període impositiu. En tot cas, el certificat haurà de ser expedit abans d’1 de gener de 2024.

A efectes d’aquestes deduccions, es consideraran com quantitats satisfetes per les obres realitzades aquelles necessàries per a la seva execució, incloent els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d’obres, cost d’execució d’obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l’emissió dels corresponents certificats d’eficiència energètica. En tot cas, no es consideraran en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d’equips que utilitzin combustibles d’origen fòssil.

Per reglament es poden establir obligacions d’informació a les comunitats autònomes respecte dels certificats d’eficiència energètica registrats i les resolucions definitives d’ajuda que hagin estat concedides per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, juntament amb la relació de números de referència cadastrals als què es refereixen.

El Reial decret llei 19/2021 també estableix que no s’integraran en la base imposable de l’IRPF de l’exercici 2021 i següents les ajudes concedides en virtut dels diferents programes que estableix el Reial Decret 691/2021, de 3 d’agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de rehabilitació i regeneració urbana de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes; el Reial Decret 737/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula el programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d’aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla; i el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF