2022-03-29 CIRCULAR AJUTS TREBALLARDORS EN ERTO – I FIX DISCONTINU

29 març, 2022

CIRCULAR AJUSTS TREBALLADORS EN ERTO COVID-19 I FIX DISCONTINU

ORDRE EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un ERTO a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. Catalunya (DOGC 25-03-2022).

Objecte: obrir el tràmit d’inscripció prèvia  per  a sol·licitar l’ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, prorrogat pel RD llei 18/2021, amb la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu.

Terminiper efectuar la inscripció prèvia: El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 dabril de 2022 i fins a les 14.00 hores del dia 14 d’abril de 2022. Formalitzar exclusivament per mitjans telemàtics.

La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Personesinteressadesque poden efectuar la inscripcióprèvia: La inscripció prèvia  poden fer-la les persones interessades següents, que compleixin els requisits establerts:

a) Els treballadors/es per compte altri, incloses les que tinguin un contracte fix discontinu.

b) Els socis/sòcies treballadors de cooperatives i societats laborals i els socis/sòcies de treball de cooperatives.

Requisitsper accedir ala inscripcióprèvia: Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

a) Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya, del dia 1 al 31 de gener de 2022, període en el qual la persona sol·licitant percebia l’ERTO o l’ajuda extraordinària.

b) Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de gener de 2022.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s’hagi decidit per l’empresa la suspensió de contractes, d’acord amb del Reial Decret 8/2020, el Reial Decret 24/2020 i el Reial decret 30/2020, havent estat prorrogada la vigència de l’article 9 d’aquest  últim Reial decret llei, fins el 28 de febrer de 2022 per l’article 6 del Reial Decret- llei 18/2021.

c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, havent estat prorrogada la seva vigència fins el 28 de febrer de 2022, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

d) Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.