2022-05-17 CIRCULAR AJUDES TRANSPORTISTES AUTONOMS ABANDONAMENT 2022

17 maig, 2022

Extracte de l’ordre per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat el 2022.

(BOE 13-05-2022)

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626005)

Primer. Beneficiaris:

Transportistes autònoms per carretera.

Segon. Objecte.

Ajuda per abandonar l’activitat de transport per carretera.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores d’aquestes ajudes estan recollides a l’Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre (B.O.E. 30 de novembre), modificada per l’Ordre FOM/2835/2012, de 17 novembre (B.O.E. 1 de gener de 2013) i per l’Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (B.O.E. de 2 de febrer).

Cambra. Quantia.

Quantia màxima: 20.000.000 € distribuïts entre un import màxim de 19.860.000 € repartits entre els beneficiaris resultants recollits a l’Ordre d’atorgament, i un import màxim de 140.000 € per pagar els potencials recursos estimatoris interposats contra aquesta Ordre.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

Sisè. Altres dades

La sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En primer lloc, es donarà preferència als qui se’ls hagi declarat incapacitat permanent absoluta, total o gran invalidesa per a l’exercici de la professió habitual de transportista; quant a la resta de beneficiaris s’elaborarà una relació de possibles beneficiaris per ordre descendent d’edat. Els ajuts s’atorgaran als qui ocupin els primers llocs en la relació de beneficiaris així elaborada.

El termini per resoldre i publicar l’Ordre de concessió serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu remetre-la a la bústia:

abandono.sgaitt@mitma.es

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF