2022-05-20 CIRCULAR PROGRAMA AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIALS D’ALT IMPACTE

20 maig, 2022

Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

 

Bases: RSL EMT/1350/2022 (DOGC 11-05-2022)

Convocatòria 2022: RSL EMT/1435/2022 (DOGC 17-05-2022)

Termini sol·licituds: des de les 09:00 hores del dia 18-05-2022 fins a les 14:00 hores del 15-09-2022.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). Presentació electrònica

Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4 del present annex, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Actuacions y despeses subvencionables (base 4): Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les característiques següents:

  • Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:

Acció 1.1: Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d’aquest programa d’ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs. En el cas de nous centres que requereixin la creació d’una nova societat, s’acceptaran aquells centres legalment constituïts a partir del 1 de gener del 2021. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

Acció 1.2: Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

Acció 1.3: Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

Acció 1.4: Projectes de creació d’ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

Acció 1.5: Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

Si es compleixen els requisits establerts es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. No es consideren subvencionables els conceptes inclosos a la base 4.6 d’aquest annex.

  • Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:

Acció 2.1: Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.000.000,00 euros.

Acció 2.2: Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros.

Acció 2.3: Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents. La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 5.000.000,00 d’euros i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.

Addicionalment, els projectes han de complir els següents requisits:

a) En el cas de projectes de l’acció 2.3 (Projectes estratègics per a l’economia catalana), l’empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projecte.

b) Els actius fixes subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut. En el cas de projectes de l’acció 2.3 (Projectes estratègics per a l’economia catalana), aquest període serà de 5 anys.

c) Els nous llocs de treball creats subvencionats s’han de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut. En el cas de projectes de l’acció 2.3 (Projectes estratègics per a l’economia catalana) els llocs de treball aprovats també s’hauran de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut.

El termini d’execució dels projectes: Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2022 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2023. En el cas de projectes estratègics per a l’economia catalana (Acció 2.3), els projectes han iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l’ajut i han de finalitzar en un termini màxim de dos anys des de la data d’inici.

Quantia: En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l’ajut i l’import d’ajut màxim són els que s’estableixen a continuació:

Línia

Acció

Intensitat d’ajut Import màxim ajut
1. Projectes d’inversió empresarial d’Alt impacte de creació d’ocupació 1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions

30%

200.000,00 euros
1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional

30%

200.000,00 euros
1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials

30%

200.000,00 euros
1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics

30%

200.000,00 euros
1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i

30%

200.000,00 euros
2. Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes 2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva

8%

200.000,00 euros
2.2 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i

15%

200.000,00 euros
2.3 Projectes estratègics per a l’economia catalana

8%

1.500.000,00 euros

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF