2022-05-24 CIRCULAR AJUTS FOMENT CONTRACTACIÓ PERSONES ATURADES PER TREBALLAR CAMPANYA AGRÀRIA

25 maig, 2022

AJUTS FOMENT CONTRACTACIÓ PERSONES ATURADES PER TREBALLAR CAMPANYA AGRÀRIA

Bases: Ordre EMT/185/2021 (DOGC 30-09-2021) Convocatòria 2022. Extracte: RSL EMT/1447/2022 (DOGC 18-05-2022).

Termini sol·licituds: des de les 9.00 hores del dia hàbil posterior a la data de publicació d’aquesta Resolució (19-05-2022), fins a les 15.00 hores del 31-10-2022.

Objecte: foment de la contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ ocupació per treballar durant la campanya agrària a Catalunya.

Beneficiaris:  les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins el marc de la campanya agrària.

Les entitats beneficiàries han de tenir un màxim de 10 persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària.

S’exceptuen les cooperatives de segon grau, dedicades a l’elaboració del producte i no a la recollida.

No seran entitats beneficiàries d’ aquesta Ordre les empreses de treball temporal.

Actuacions subvencionables: la contractació, d’ entre una i quatre setmanes de contracte laboral, de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ ocupació per treballar durant la campanya agrària a Catalunya.

Requisits:

  • Els ajuts objecte d’ aquesta Ordre es destinen a subvencionar d’ un mínim d’ 1 setmana a un màxim de 4 setmanes completes de contracte laboral en l’ àmbit de les campanyes agràries.
  • Els contractes han d’ estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 quilòmetres de distància del lloc on hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l’ empresari dins d’ aquest radi.
  • Les contractacions esmentades s’ han d’ haver executat dins l’ endemà de la publicació de la convocatòria i finalitzar com a màxim el 31 d’ octubre de 2022.
  • Els contractes han de ser d’ una jornada d’ un mínim de 40 hores setmanals.
  • Queda expressament exclosa la modalitat de contracte de treball en pràctiques per a aquest ajut.
  • La resolució de la convocatòria ha de concretar l’àmbit territorial i/o la campanya agrària que correspongui.
  • S’ atorgarà com a màxim un ajut per persona treballadora i empresa, independentment dels contractes que l’ empresari signi amb una mateixa persona treballadora al llarg de tota la campanya.
  • El nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària no pot ser superior a 5.

Persones destinatàries: persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ ocupació, inscrites com a demandants d’ ocupació al Servei Públic d’ Ocupació de Catalunya.

Quantitat: la quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF