2022-06-02 CIRCULAR PROGRAMA NEOTEC AJUDES A NOUS PROJECTES EMPRESARIALS EMPRESES INNOVADORES

9 juny, 2022

PROGRAMA NEOTEC: AJUTS DESTINATS A NOUS PROJECTES EMPRESARIALS EMPRESES INNOVADORES. PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

Bases: Ordre CIN/373/2022 (BOE 30-04-2022)

Convocatòria. Extracte: RSL 10-05-2022 (BOE 19-05-2022)

Termini sol·licituds: des del 20-05-2022 fins al dia 05-07-2022, a les 12:00 hores.

Objecte: la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’ activitat investigadora i en els quals l’ estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Així mateix, es prima la incorporació de persones amb grau de doctor a l’ empresa per reforçar les seves capacitats d’ absorció i generació de coneixement.

Beneficiaris: les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, no s’ adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials el model de negoci dels quals es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc seran objecte d’ ajut aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d’ empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

Actuacions i despeses subvencionables: la posada en marxa d’ un nou projecte empresarial d’ empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos en el pla d’ empresa i siguin necessaris per al desenvolupament d’ aquest.

En concret, es podran finançar les següents despeses: Inversions en equips, despeses de personal, materials, col·laboracions externes/assessoria i altres costos com: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació, i despeses derivades de l’informe d’auditor.

L’actuació haurà de tenir un pressupost financiable mínim de 175.000 euros, sense comptar les despeses de formació previstes a la convocatòria.

Els ajuts es demanaran per a actuacions anuals o plurianuals. En tot cas, les actuacions subvencionables s’ hauran d’ iniciar a partir de l’ 01-01-2023, i podran finalitzar el 31-12-2023, en el cas que el projecte tingui una durada d’ un any, o bé el 31-12-2024, si el projecte té una durada de dos anys.

Així mateix, s’ exigirà que només puguin seleccionar-se aquelles activitats que compleixin la legislació mediambiental i europea pertinent.

Quantia: es podrà finançar fins al 70% del pressupost elegible de l’ actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

En les actuacions que incloguin la contractació laboral d’ almenys un doctor, en els termes previstos a la convocatòria, es podrà finançar fins al 85% del pressupost elegible de l’ actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari.

Addicionalment, la quantia de l’ ajut es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que hagin demanat la formació prevista a la convocatòria i compleixin tots els requisits indicats en la mateixa al respecte.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF