2023-01-10 CIRCULAR 03- PRINCIPALS NOVETATS LABORALS

10 gener, 2023

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS a la Seguretat Social, incloses a la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. BOE 24/12/2022.

En el creixement de la competitivitat, la mida de les empreses és molt important | iStock

La Llei de PGE estableix les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA i FP que són aplicables a partir del 01-01-2023

El topall màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social queda establert en 4.495, 50 €/mensuals, que suposa un increment del 8,6 %.

Règim General:

La base màxima de cotització del Règim General, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, serà a partir de l’1 de gener de 2023 de 4.495,50 € mensuals o de 149,85 € diaris, fet que suposa un increment del 8 ,6%

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització s’incrementaran des de l’1 de gener de 2023, i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2022, en el mateix percentatge en què augmenti el SMI (de moment es desconeix) .

Es mantenen els tipus de cotització vigents i els tipus de cotització addicional per hores extraordinàries.

Cotització Sistema Especial treballadors per compte aliè agraris:

La base màxima de cotització, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, serà a partir de l’1 de gener de 2023 de 4.495,50 € mensuals (+8,6%).

Durant els períodes d’activitat, el tipus de cotització aplicable respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11 serà del 25,18% (increment de l’1%), sent el 20,48% a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

En relació amb les reduccions a les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial, durant els períodes d’activitat, als grups de cotització 2 a11, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 132,66 euros mensuals o 6,03 euros per jornada real treballada (increment 13,3%).

Sistema Especial per a Empleats de Llar:

S’adapta a la regulació establerta al RD-llei 16/2022 de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, que introdueix novetats en el Sistema Especial per a Empleats de la LLAR.

L’any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització per contingències comunes i professionals seran les contingudes a la següent escala:

 

Tram

Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1.°

fins 269,00

250,00
2.°

Des de 269,01 fins 418,00

357,00

3.°

Des de 418,01 fins 568,00

493,00

4.°

Des de 568,01 fins 718,00

643,00

5.°

Des de 718,01 fins 869,00

794,00

6.°

Des de 869,01 fins 1.017,00

943,00

7.°

Des de 1.017,01 fins 1.166,669

1.166,70

8.°

Des de 1.166,67

Retribución mensual.

Els intervals de retribucions, així com les bases de cotització, s’actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci el salari mínim interprofessional per a l’any 2023.

Durant l’any 2023 seran beneficiaris d’una reducció del 20 % en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial, les persones que tinguin contractada o contractin, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al fons de garantia salarial en aquest sistema especial.

Com a alternativa a la reducció del 20%, les persones ocupadores que donen d’alta al Règim General de la Seguretat Social una persona treballadora al servei del llar, a partir de l’1 d’abril de 2023, tindran dret durant tota la situació d’alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i les condicions que es fixin reglamentàriament.

 S’aplicarà una bonificació del 45 % a les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador per a famílies nombroses que tinguin contractat o contractin un cuidador abans de l’1 d’abril de 2023, en els termes previstos a l’article 9 de la Llei 40/ 2003.

Les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023 mantindran la vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors que hi donin dret al Règim General de la Seguretat Social.

RETA – AUTÒNOMS:

S’adapta al RD-llei 13/2022 pel qual s’estableix el nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms per ingressos reals.

A partir de l’1 de gener del 2023, la base màxima de cotització, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, serà de 4.495,50 € mensuals (+8,6%).

Durant l’any 2023, la taula general i la taula reduïda, i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets, seran les següents:

  Trams de rendimento nets

2023

Euros/mes

Base mínima

Euros /mes

quota

(RD-ley 13/2022)

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda Tram 1. < = 670 751,63 230 849,66
Tram 2. > 670 y <=900 849,67 260 900
Tram 3. >900 y < 1.166,70 898,69 275 1.166,70
Taula general. Tram 1. > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 291 1.300
Tram 2. > 1.300 y <=1.500 960,78 294 1.500
Tram 3. > 1.500 y <=1.700 960,78 294 1.700
Tram 4. > 1.700 y <=1.850 1.013,07 310 1.850
Tram 5. > 1.850 y <=2.030 1.029,41 315 2.030
Tram 6. > 2.030 y <=2.330 1.045,75 320 2.330
Tram 7. > 2.330 y <=2.760 1.078,43 330 2.760
Tram 8. > 2.760 y < =3.190 1.143,79 350 3.190
Tram 9. > 3.190 y <=3.620 1.209,15 370 3.620
Tram 10. > 3.620 y <= 4.050 1.274,51 390 4.050
Tram 11. > 4.050 y <=6.000 1.372,55 420 4.495,50
Tram 12. > 6.000 1.633,99 500 4.495,50

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2022 haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de gener de 2023 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les taules anteriors, i compleixi allò establert al RD-llei 13/2022.

Aquells treballadors que hagin sol·licitat l’actualització automàtica de la base de cotització a partir de gener de 2023 serà la de 31 de desembre de 2022 incrementada en un 8,6 % sempre que es trobi en algun dels trams de les taules anteriors, i compleixi allò establert al RD-llei 13/2022.

Els treballadors que no hagin exercit cap de les opcions anteriors mantindran, a partir de gener de 2023, la base de cotització per la qual cotitzaven el 2022 sempre que aquesta sigui igual o superior a la que els correspondria per aplicació dels establerts en el RD-llei 13/2022.

No podran triar una base de cotització mensual inferior a 1000 euros durant l’any 2023, d’acord amb el que disposa la DT setena del RD-llei 13/2022:

Els familiars del treballador autònom inclosos al RETA a l’empara de l’article 305.2.k) del TRLGSS.

Els autònoms inclosos al RETA a l’empara de l’art.305.2 b) i e) TRLGSS (autònoms societaris)

Els autònoms a què fa referència la regla 5a de l’article 308.1.c) del TRLGSS (en estimació directa sense presentar la declaració IRPF o sense declarar ingressos)

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir durant l’any 2023 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin la aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles, de conformitat amb allò que disposa la disposició transitòria sisena del RD-llei 13/2022.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes, per contingències professionals, de protecció per cessament d’activitat:

Tipus Contingències Comuns: 28,30 %

Tipus Contingències Professionals: 1,30 %

Tipus Cessament d’activitat: 0,90 %

Tipus Formació Professional: 0,10 %

La Llei de PGE no fa referència a la base mínima de cotització per als treballadors autònoms amb nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant (CNAE 4781, 4782 i 4789) podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77% de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda (77% de 751,63 = 578,75) . El que estableix aquest punt també és aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant que perceben els seus ingressos directament dels compradors.

La Llei de PGE no fa referència a aquesta possibilitat per a la venda a domicili (CNAE 4799).

Manté la reducció del 50% de la quota a ingressar per als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos RETA en aplicació del que estableix l’article 120.Quatre.8 de la Llei 2/2008, i també per als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir de l’1 de gener de 2009.

Sistema especial Treballadors per compte propi agraris:

A partir de l’1 de gener del 2023, el tipus de cotització per contingències comunes de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització fins a 1.141,18 euros mensuals, serà el 18,75 %. Si el treballador ha optat per una base de cotització superior a 1.141,18 euros mensuals, a la quantia que excedeixi aquesta última li és aplicable el tipus de cotització del 26,50 %.

Altres novetats en matèria de Seguretat Social i laboral:

Cotització corresponent al mecanisme d’equitat intergeneracional. Conforme al que disposa la disposició final quarta de la Llei 21/2021 de garantia del poder adquisitiu de les pensions, a partir de l’1 de gener de 2023 s’efectuarà una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comuns en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta al sistema de la Seguretat Social en què hi hagi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.

Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador, el 0,5 per cent serà a càrrec de l’ocupador i el 0,1 per cent a càrrec del treballador.

Durant l’any 2023 s’estableix una reducció en la cotització a la Seguretat Social per la contractació indefinida, a temps complet, a temps parcial o de fixos-discontinus, de persones que causin alta, o que figurin en situació d’alta a l’entrada a vigor d’aquesta disposició, en codis de compte de cotització assignats a empresaris per a l’alta de treballadors al Règim General, exclosos els seus sistemes especials, a les províncies de Conca, Sòria o Terol, quan es compleixin determinats requisits.

S’estableix una quota reduïda per contingències comunes i professionals aplicable per iniciar una activitat per compte propi a les províncies de Conca, Sòria i Terol durant l’any 2023.

La quantia de la prestació per desocupació es determina aplicant a la base reguladora els percentatges següents: el 70% durant els cent vuitanta primers dies i el 60% a partir del dia cent vuitanta-u. Aquests percentatges s’apliquen també als qui, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, perceben la prestació per desocupació.

S’estableixen les quanties de l’IPREM durant el 2023. S’han incrementat un 3,6% aproximadament.

De conformitat amb el que estableix l’article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la quantia, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples ( IPREM) tindrà les següents quanties durant 2023:

  1. a) EL IPREM diari, 20 euros.
  2. b) El IPREM mensual, 600 euros.
  3. c) El IPREM anual, 7.200 euros.
  4. d) En els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 8.400 euros quan les normes corresponents es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 7.200 euros.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF