ACTUALITAT COVID- 19- PREGUNTES FREQÜENTS PER A EMPRESES i TREBALLADORS

3 abril, 2020

PREGUNTES FREQÜENTS PER A EMPRESES i TREBALLADORS

REGUNTES FREQÜENTS PER A EMPRESES

Sóc un empresari que ha hagut d’acollir-se a un ERTE de suspensió per a la totalitat de la meva plantilla. Com haig de remetre al SEPE la informació perquè els meus treballadors cobrin l’atur?

Entri en la pàgina Web del SEPE, en l’espai COVID-19/Informació per a Empreses i segueixi les instruccions dels documents que s’han posat a la disposició dels ocupadors per a la remissió de la informació sobre els treballadors afectats per ERTE, sigui per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i ja sigui per suspensió de la relació laboral o per reducció de la jornada de treball. Atengui bé a les instruccions per a emplenar la plantilla, de manera que es pugui tramitar la prestació de tots els seus treballadors sense problemes ni retards innecessaris.

La meva empresa ha realitzat un ERTE per força major de reducció de jornada i he rebut ja de l’autoritat laboral el permís administratiu. Puc remetre al SEPE el llistat de treballadors?

Pot remetre el document en format Excel segons la plantilla que s’ha penjat en la pàgina del SEPE, www.sepe.es. Per a això, si us plau, segueixi totes les instruccions de remissió i d’emplenament del document, de manera que ens assegurem tots que es dóna el degut tractament a les dades per a la concessió de les prestacions als treballadors. A més, haurà de remetre els certificats d’empresa dels seus treballadors pel procediment habitual de certific@2.

Tinc una petita empresa amb dos empleats i no sé si pot realitzar un ERTE?

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, no posa limitacions al nombre mínim de treballadors que ha de tenir l’empresa per a acollir-se a aquestes mesures. Per tant sí que és possible per a la seva empresa sol·licitar a l’autoritat laboral competent l’autorització del ERTE de força major.

Tinc una empresa que ha realitzat un ERTE per força major i estic a l’espera que ens donin l’autorització. Puc anar remetent al SEPE el llistat de treballadors?

Pot remetre el llistat de treballadors afectats per a la sol·licitud col·lectiva de la prestació i els certificats d’empresa individuals una vegada que hagi iniciat el procediment davant l’autoritat laboral, encara que no hagi rebut la resolució aprovatòria d’aquesta. No obstant això, en el cas que l’autoritat laboral li denegués l’expedient de regulació temporal d’ocupació, aquests documents no tindrien efecte i els seus treballadors no podrien percebre la prestació.

En la documentació que hem intercanviat amb l’autoritat laboral no apareix el número de ERTE que demanen en el document de sol·licitud col·lectiva.

El número de ERTE és un camp obligatori inclòs en la sol·licitud col·lectiva de prestacions. Ho assigna l’autoritat laboral competent, que serà la Direcció General de Treball quan el ERTE afecti en més d’una comunitat autònoma, i, si l’àmbit geogràfic és autonòmic o provincial, la conselleria de treball o d’ocupació on radica l’empresa o el centre de treball. Si l’autoritat laboral no li ho ha indicat, ha de consultar-ho. En el cas que finalment no tingui número de referència del ERTE pot indicar en la casella corresponent 12020 i el SEPE esmenarà després el problema.

En la meva empresa no s’ha sol·licitat ERTE sinó que s’ha informat els treballadors fixos discontinus que no se’ls cridarà a activitat. Haig de remetre sol·licitud col·lectiva de prestació per ells?

No, aquest procediment és excepcional i està només dirigit a les empreses que s’han acollit a un ERTE de suspensió o de reducció de jornada. Sí que haurà d’emetre els certificats d’empresa per a aquests treballadors.

El número de ERTE que s’ha assignat a la meva empresa té una longitud major del que s’indica en la plantilla de sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació que cal remetre al SEPE. Hi haurà algun problema per això, com un rebuig del fitxer?

Ha d’emplenar-se la plantilla amb el número de ERTE que l’autoritat laboral hagi comunicat. Si bé és un camp que sol formar-se per un ordinal de 4 posicions més l’any del ERTE hi ha conselleries de treball autonòmiques que numeren de manera diferent i segons el seu propi sistema. Serà el SEPE qui esmeni el problema perquè no es rebutgi el fitxer de remissió amb la sol·licitud col·lectiva.

Puc enviar el formulari de sol·licitud col·lectiva per a tots els meus treballadors afectats pel ERTE en un sol document Excel encara que tingui afectats de diversos centres de treball?

En la nota informativa per a les empreses que acompanya a la plantilla de sol·licitud col·lectiva s’explica que ha de remetre’s un formulari per centre de treball afectat. És imprescindible que el SEPE tingui un fitxer Excel per a cada centre de treball de manera que puguin realitzar els procediments posteriors de tramitació de prestacions. Per tant, hauran de rebre’s en el SEPE tants enviaments com centres de treball hi hagi inclosos en un ERTE. De no fer-se així l’enviament podria ser rebutjat i les sol·licituds de prestacions dels treballadors podrien no registrar-se correctament en el sistema.

En el cas de la interrupció de l’activitat dels treballadors fixos discontinus que tinc en la meva empresa també haig de remetre al SEPE la petició col·lectiva perquè aquests treballadors cobrin l’atur?

El sistema de sol·licitud col·lectiva establert per a la situació excepcional causada pel COVID-19 respon a la necessitat d’atendre l’ingent nombre d’expedients de regulació temporal que s’estan produint. Si els treballadors fixos discontinus estan dins d’un ERTE de força major o de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, s’inclouran en la sol·licitud col·lectiva. Si l’empresa no ha presentat un ERTE davant l’autoritat laboral, cada treballador haurà de sol·licitar la seva prestació individualment.

Sóc treballador autònom. Encara que la meva activitat no està en l’annex del Reial decret d’Alarma vaig haver de tancar aquesta setmana. No obstant això, he facturat després del 14 de març treballs que tenia pendents. Podré cobrar el cessament d’activitat? Com demostro haver suspès l’activitat?

Haurà de justificar davant la mútua d’accidents de treball i malaltia professional (MATEPSS), que és on ha de sol·licitar la prestació per cessament d’activitat, que els ingressos corresponien a treballs anteriors. Vegi amb el seu gestor com presentar comptablement aquestes justificacions i consulti directament a la seva mútua si té dubtes.

Sóc treballadora autònoma i acabo d’acabar la meva baixa de maternitat però no podré reprendre la meva activitat pel COVID-19. Podré demanar la prestació extraordinària pel cessament de l’activitat que havia establert el Govern? Quant dura aquesta ajuda?

En sol·licitar la seva prestació davant la mútua (MATEPSS) serà necessari que justifiqui que la seva activitat no pot realitzar-se a causa d’aquesta situació excepcional. Sent així, se li aprovarà una prestació d’un mes de durada, que serà prorrogable si alhora es prorroga la situació excepcional.

Sóc autònom i treball també en una empresa. Són compatibles les prestacions per ERTE amb la prestació per cessament d’activitat?

No té dret a accedir a la prestació per desocupació si en la data del naixement del dret es trobava fent un treball per compte propi. En tot cas, totes dues prestacions són incompatibles, així que, si hagués causat baixa en la seguretat social com a autònom el mateix dia en què va veure suspès el seu contracte o reduïda la seva jornada de treball, haurà d’optar per l’una o l’altra prestació.

 

PREGUNTES FREQÜENTS PER A TREBALLADORS

SOL·LICITUD

He demanat cita virtual però també vaig enviar la meva sol·licitud pel sistema que han posat en Internet. La cita prèvia em va donar per a maig, la pre-sol·licitud la vaig fer després, esperant que fos més ràpid el tràmit. No resoldran fins a maig i, llavors, cobraré com aviat al juny? Tindré problemes per haver sol·licitat pels dos llocs?

Se li atendrà al més aviat possible, posant-se en contacte amb vostè un gestor, si fes falta per a recaptar alguna informació. No s’ha de presentar la sol·licitud més d’una vegada perquè això només serviria perquè es col·lapsés el sistema, ja de per si mateix saturat.

Havia demanat cita prèvia normal per a anar a la meva oficina d’ocupació abans del problema del Coronavirus. Em van donar cita per a abril. Em val aquest tràmit i es posaran en contacte amb mi o haig de tornar a demanar cita, però ara pel sistema virtual?

Si ja tenia cita prèvia assignada no ha de sol·licitar una nova ara. Efectivament, un gestor del SEPE es posarà en contacte amb vostè via telefònica o bé per correu electrònic, si disposem d’aquesta dada en els nostres registres.

Em diuen en la meva empresa que, atès que estic en un ERTE per això del Coronavirus no haig de demanar jo la prestació en el SEPE, que s’ocupen ells. Això és així, no haig de sol·licitar-la jo, només autoritzar la meva empresa al fet que demani la prestació per mi?

Efectivament, serà l’empresa qui, a través d’una sol·licitud col·lectiva, ens enviï la informació de tots els seus treballadors afectats pel ERTE causat per la crisi econòmica del Covid-19.

A causa de les mesures del Govern del diumenge 29 de març, a partir del dilluns 30 no haig d’anar a treballar. Es parla de permís retribuït però haig de sol·licitar alguna cosa davant el SEPE, inscriure’m com a demandant o algun altre tràmit?

En aquesta situació vostè continuarà percebent el seu salari i, per tant, no ha de sol·licitar res en el SEPE ni inscriure’s com a demandant d’ocupació. El seu contracte de treball no es veu alterat per aquesta mesura.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ

A conseqüència del COVID-19, estic afectat per un ERTE en la meva empresa, en la qual portava dos mesos treballant. No havia treballat anteriorment i, per tant, no tinc cotitzacions prèvies. Tindria dret a accedir a la prestació per desocupació?

Sí, ja que es reconeix el dret a la protecció contributiva per desocupació a les persones afectades per aquests ERTEs encara que manquin del període d’ocupació cotitzada mínim per a això.

Els treballadors temporals afectats per un ERTE a conseqüència del COVID-19 tenen també dret a la prestació per desocupació?

Sí, tindran dret a la prestació contributiva per desocupació tots els treballadors afectats per les mesures extraordinàries que estiguessin treballant abans del dia 18 de març de 2020, inclosos els temporals.

Sóc treballador afectat per un ERTE a conseqüència del COVID-19 en una empresa en la qual treballo a temps parcial i a més tinc un contracte a temps complet en una altra empresa. Podria cobrar prestació per desocupació pel que deixo de treballar?

Atès que manté un altre treball a temps complet es dóna una situació d’incompatibilitat que no li permet accedir a les prestacions per desocupació. No tindrà dret a la prestació per desocupació mentre continuï aquesta situació.

Sóc espanyol, he treballat menys d’un any a Finlàndia i a Espanya mai he treballat. M’han acomiadat i m’he tornat a Espanya. Tindré dret a atur encara que no tingui un any cotitzat o això és només per als que van treballar a Espanya?

Vostè no es troba en alguna de les situacions previstes en el Reial decret llei 8/2020, per la qual cosa no tindrà dret a la prestació contributiva prevista en aquesta norma. Informi’s sobre la possibilitat d’accedir a la renda activa d’inserció en www.sepe.es.

Estic contractat a temps parcial per dues empreses. En una d’elles estem en ERTE de suspensió pel COVID-19 des del 24 de març. L’altra empresa, que és de treballs de neteja, no suspendrà l’activitat en considerar-se essencial pel que continuaré treballant. Puc cobrar prestació per desocupació pel que he deixat de treballar?

Sí que pot accedir a la prestació per desocupació, però de la quantitat a percebre se li descomptarà la part proporcional al mateix temps que treballa en el contracte que manté.

Estic donat d’alta com a treballador autònom en el RETA i a més treballo a temps parcial en una empresa que m’ha inclòs en un ERTE a conseqüència del COVID-19. Tindria dret a percebre la prestació per desocupació?

El treball per compte propi és incompatible amb les prestacions o subsidis per desocupació. Si es trobés donat d’alta com a treballador autònom en la data en la qual quedi afectat per la mesura o en la data en la qual li naixeria el dret, no tindria dret perquè no es trobaria aturat.

Treball en una empresa que m’ha inclòs en un ERTE per la crisi del coronavirus i a més en el servei domèstic. Tinc dret a accedir a la prestació per desocupació?

Podrà accedir a la prestació per desocupació pel contracte afectat per la suspensió o reducció de jornada sempre que el treball en el servei domèstic sigui a temps parcial. En aquest cas se li deduirà de l’import de la prestació la part proporcional al temps treballat en el contracte d’empleats de llar que manté.

Vaig suspendre una prestació per desocupació perquè vaig començar a treballar fa tres mesos en una empresa que ara s’ha acollit a un ERTE de suspensió per causa del Covid-19. Haig de reprendre la meva prestació suspesa?

No ha de reprendre la seva prestació, sinó que podrà percebre una nova durant el temps en què el seu contracte es trobi suspès pel Covid-19, sense consumir l’anterior. Si en el futur tornés a quedar-se en desocupació, a fi de determinar el seu dret, s’actuarà com si ara no se l’hagués reconegut est. Podrà reprendre la prestació que en el seu moment va suspendre o, en el seu cas, sol·licitar una nova.

Vaig suspendre un subsidi fa sis mesos perquè vaig començar a treballar per compte d’altri en una empresa que ara, a causa de Covid-19, m’ha inclòs en un ERTE. Com no tinc període suficient per a percebre una prestació contributiva, tindria ara que reprendre el mateix subsidi que tenia suspès o iniciaré un altre subsidi?

Se’l reconeixerà una prestació contributiva per desocupació, i la percebrà mentre es mantingui el seu contracte suspès o reduïda la seva jornada per aquesta causa. El subsidi interromput podrà reprendre’l quan es torni a trobar en situació legal de desocupació, tret que llavors tingui dret a una prestació contributiva.

Des de fa cinc mesos estava compatibilitzant la RAI amb un treball a temps parcial en una empresa que, a conseqüència de la crisi del coronavirus, m’ha inclòs en un ERTE. Tinc dret a cobrar la prestació contributiva?

Sí, deixarà de cobrar la RAI a temps parcial i començarà a cobrar la prestació contributiva per desocupació durant el temps en què es trobi afectat per la mesura.

La meva empresa no ha fet un ERTE sinó que ens ha enviat al carrer a la meitat dels treballadors, per això del compromís dels 6 mesos. Tindré dret a atur si no tinc cotitzat més que 8 mesos?

La prestació regulada en el Reial decret llei 8/2020 és extraordinària i aplicable solo a persones que vegin suspès el seu treball o reduïda la seva jornada a causa d’un ERTE derivat del Covid-19. Si vostè no es troba en aquest supòsit extraordinari haurà d’haver cotitzat un mínim de 360 dies, en els 6 últims anys, per a accedir a una prestació contributiva per desocupació. No obstant això, és possible que pugui accedir a un subsidi per cotitzacions insuficients.

TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS

Tinc un contracte fix discontinu o per a fer treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes. Fins a juny no s’havia d’interrompre la meva activitat, però l’empresa em va comunicar el passat 14 de març de 2020, la interrupció a conseqüència de l’impacte del coronavirus. Tinc més de 360 dies cotitzats. Puc cobrar l’atur?

Si, podrà percebre la prestació contributiva per desocupació, i quan torni a trobar-se desocupat involuntàriament i sol·liciti la represa de la prestació que se’l reconegui ara, se li tornarà a posar al cobrament el que se li hagi pagat, amb un màxim de 90 dies, com si no l’hagués percebut.

Tinc un contracte fix discontinu i m’havia d’haver incorporat al treball el dia 25 de març de 2020, però l’empresa m’ha comunicat que, a causa de la crisi del coronavirus, de moment no em puc reincorporar. No tinc dret al subsidi i l’atur se’m va acabar el passat dia 20 de febrer. Puc cobrar un nou atur?

Si té període cotitzat suficient dins dels sis anys anteriors que no hagi utilitzat per al reconeixement d’un dret anterior, pot cobrar de nou l’atur. Sol·liciti a l’empresa l’emissió d’un certificat d’empresa en el qual faci constar la impossibilitat de reincorporació a conseqüència del coronavirus. Quan torni a trobar-se desocupat involuntàriament, si sol·licita la represa de la prestació que se’l reconegui ara, se li tornarà a posar al cobrament el que se li hagi pagat, amb un màxim de 90 dies, com si no l’hagués percebut.

Tinc un contracte fix discontinu o per a fer treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes. M’havia d’haver incorporat al treball el dia 18 de març de 2020, però l’empresa m’ha comunicat que, a causa del coronavirus, de moment no em puc reincorporar. Ara estic cobrant l’atur. Ho puc continuar cobrant? Si se m’acaba i encara no em puc incorporar al treball, puc cobrar el subsidi?

Sí, pot continuar cobrant l’atur. Per a això, sol·liciti a la seva empresa un certificat d’empresa en el qual faci constar la impossibilitat de reincorporar-se a conseqüència del coronavirus. Si esgotés l’atur i continués per aquest motiu sense poder incorporar-se al seu lloc de treball, una vegada complert el termini d’espera d’un mes, podrà obtenir el subsidi per desocupació, sempre que compleixi tots els requisits per a això. I, quan torni a trobar-se desocupat involuntàriament se li tornarà a posar al cobrament el que se li pagui ara, amb un màxim de 90 dies, com si no l’hagués percebut.

Tinc un contracte de fix discontinu o per a la realització de treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes. He estat de permís de maternitat i m’havia d’incorporar al treball el dia 25 de març de 2020, però l’empresa m’ha comunicat que, a causa del coronavirus, de moment no em puc reincorporar. Puc cobrar l’atur?

Si té algun dret a protecció per desocupació suspesa o període cotitzat a la desocupació suficient dins dels sis anys anteriors que no hagi utilitzat per al reconeixement d’un dret anterior, sol·liciti. Ha de remetre’s al SEPE el certificat d’empresa en el qual es faci constar la impossibilitat de reincorporació a conseqüència del coronavirus. Quan torni a trobar-se desocupat involuntàriament, si sol·licita la represa de la prestació que se’l reconegui ara, se li tornarà a posar al cobrament el que se li hagi pagat, amb un màxim de 90 dies, com si no l’hagués percebut.

COBRAMENT

He estat inclòs en un ERTE de reducció de jornada derivat de la crisi del coronavirus perquè l’empresa va suspendre tota la seva activitat des del dia 16 de març a l’haver un contagiat. Qui em pagarà els dies des que vaig deixar de treballar fins que s’aprovi el ERTE?

Si l’autoritat laboral constata aquest supòsit de força major, percebrà prestació contributiva per desocupació des del mateix dia en què va deixar de treballar.

A conseqüència de la crisi del coronavirus he estat inclòs en un ERTE per la meva empresa. Fins quan cobraré l’atur?

Ho cobrarà mentre duri la suspensió del contracte de treball o la reducció temporal de la jornada de treball.

Seré inclòs en un ERTE derivat de la crisi del coronavirus. Des de quina data cobraré desocupació?

Des de l’endemà a aquell en el qual l’empresari hagi adoptat la decisió de suspendre-li el contracte o reduir-li la jornada, si la mesura s’adopta a conseqüència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Si la mesura s’adopta per concórrer força major, i així s’ha constatat per l’autoritat laboral, cobrarà la desocupació des de l’endemà a aquell en el qual hagi tingut lloc el fet causant de la força major.

Seré inclòs en un ERTE per una empresa en la qual porto treballant menys de 180 dies. Es tindran en compte els treballs anteriors per a calcular la quantia de la prestació?

No, la seva base reguladora serà la mitjana de les bases del període inferior a 180 dies que ha treballat a l’empara de la relació laboral suspesa o reduïda a conseqüència del COVID-19.

 

VERSIÓ PER IMPRIMIR