Ajuts extraordinaris als col·lectius i sectors econòmics més afectats

15 febrer, 2021

Ajuts extraordinaris als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives.  CATALUNYA.

Bases: RSL (DOGC 08-02-2021) secció anuncis. Consorci Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Termini sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a (http://canalempresa.gencat.cat), a (http://ccam.gencat.cat) o (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

Objecte: Ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

Persones beneficiàries: Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ ERTO actiu a data de 31-01-2021.

  • Petita empresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
  • Microempresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

A efectes d’aquests ajuts també s’entenen beneficiàries, les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Queden exclosos com a beneficiaris d’aquestes bases els autònoms a títol individual.

Quantia: L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

Requisits: entre d’altres:

a) Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a 31 de gener de 2021

b) Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents. Acreditar el compromís de manteniment en declaració responsable.

A efectes d’aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l’empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (complerta, reduïda….)

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

Règim de compatibilitat dels ajuts: Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

DESCARREGEU AQUI EN PDF.