null

AUDITORIA

L’auditoria de comptes anuals, al marge de la seva aplicació obligatòria en determinades societats, companyies o empreses declarades d’interès públic, també pot adquirir un caràcter voluntari aportant un valor afegit a qualsevol empresa amb progressió i projecte de futur, creant una imatge de fiabilitat i seguretat que dóna la interpretació d’uns comptes anuals auditats per uns professionals.

Auditoria completa dels Comptes Anuals, Individuals i/o consolidats:
· Balanç de Situació.
· Compte de Pèrdues i Guanys.
· Memòria.
· Informe de Gestió.

Auditoria limitada, amb l’extensió i aprofundiment que requereixi la informació demanada per l’entitat.

Preparació d’empreses amb la finalitat de poder superar amb èxit una auditoria externa:
· Adaptació de criteris i pràctiques comptables.
· Actualització i adequació de les pràctiques fiscals.
· Millora de procediments administratius i de control intern.

Revisió i verificació d’estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.

Compilació de la informació comptable i preparació d’Estats Financers conforme a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.

Auditoria d’Estats Financers per la compra o venda de societats.

Organització del departament d’auditoria interna.