AUTÒNOMS (30-01-2019) “TARIFA PLANA AUTÒNOMS 2019”

30 gener, 2019

Des del 01/01/2019, seguint la nova redacció aportada a l’art. 31 LETA pel Reial decret 1462/2018 del 21 de desembre, en el cas que s’hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta consistirà, a partir de l’1 de gener de 2019, en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. D’aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals (Aquest increment és  únicament per a les altes a partir de l’1 de gener de 2019). 

Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits previstos en l’apartat anterior, optessin per una base de cotització superior a la mínima que correspongui, podran aplicar-se durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos apartats anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudeixin de la mesura prevista podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir o bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització vigent a cada moment per contingències comunes, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d’efectes de l’alta, segons la següent escala:

  1. a) Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat.
  2. b) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).
  3. c) Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

En el cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, i causin alta inicial o no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, podran aplicar-se, a més dels beneficis en la cotització prevists en els apartats anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període màxim de gaudi d’aquests, sent la quota a bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de        cotització per contingències comunes vigent a cada moment. En aquest supòsit la durada màxima del gaudi dels beneficis en la cotització serà de 36 mesos.

  •       A efectes pràctics la tarifa plana per a autònoms sobre la quota mínima d’autònoms 2019 (283,30 euros/mes)

 

Primeros 12 meses

50 euros mensuales

(de elegir una base de cotización mayor a la mínima 80% de reducción de la cuota)

60 euros

(ahorro de 223,30)

Del mes 13 al 18

50% de reducción

141,65 euros

(ahorro de 141,65)

Del mes 19 al 21

30% de reducción

198,31 euros

(ahorro de 85)

Del mes 22 al 24

30 % de bonificación

198,31 euros

(ahorro de 85)

 

30 % de bonificación adicional

Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de mujeres (siempre y cuando causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos).

198,31 euros

(ahorro de 85)

 

 (1) A comptar des de la data d’efectes d’alta. Si el període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, exigit en els apartats anteriors per a tenir dret als beneficis en la cotització en ells previstos en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms haguessin gaudit d’aquests beneficis en el seu anterior període d’alta en el citat règim especial.          

(2) Comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals, quedant aquests treballadors excepcionals de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional.         

(3) Sent la quota a reduir la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes. 

(4) Sent la quota a reduir o bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització vigent a cada moment per contingències comunes, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d’efectes de l’alta.       

(5) Per a beneficiar-se d’aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, deurà: 1r Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el REPTA que causa el dret a l’incentiu. 2n Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants. 3r Mantenir l’alta en l’activitat autònoma per compte propi en l’avantdit municipi en els dos anys següents a l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu contemplat en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

(6) En el cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, i causin alta inicial o no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, podran aplicar-se, a més dels beneficis en la cotització prevists en els apartats anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període màxim de gaudi d’aquests, sent la quota a bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes vigent a cada moment. En aquest supòsit la durada màxima del gaudi dels beneficis en la cotització serà de 36 mesos.

 

En el cas d’autònom en municipi de menys de 5.000 habitants no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial.

 

 

Font : Col.legi Técnics Tributaris

Per a més informació i aclariments, pot  contactar amb el nostre Departament Laboral, en el e-mail : laboral@csassessors.com

DESCARREGA EL PDF : COL.LEGI TÉCNICS TRIBUTARIS