Noves obligacions en l’àmbit de la Prevenció del blanqueig de capitals: El nou Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos

El passat 4 de setembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, pel qual es traslladen, entre altres, la Directiva de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
Entre les novetats que s’introdueixen en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, volem destacar la nova obligació d’inscripció en el Registre Mercantil que s’imposa a persones físiques i jurídiques que prestin determinats serveis, així com una nova obligació de declarar determinada informació. Aquesta nova obligació es regula en la disposició addicional única en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, que porta per títol “Registre de prestadors de serveis a societats i, volem destacar fideïcomisos”.

Veure contingut complet

 

El Tribunal Suprem es pronuncia sobre l’IVA deduïble en la compra de vehicles utilitzats per representants i agents comercials

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en una important sentència de data 19 de juliol de 2018, sobre l’IVA suportat deduïble en la compra de vehicles utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

Veure contingut complet

 

Sobre la presentació del model 232

Els que estiguin obligats a presentar el model 232 -declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països i territoris considerats com a paradisos fiscals- ho hauran de fer, amb caràcter general, durant el mes de novembre (excepte contribuents el període impositiu no coincideixi amb l’any natural).

Veure contingut complet

 

Càlcul de retencions sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de 5 de juliol, data d’entrada en vigor de la llei de PGE-2018

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, (BOE de 4 de juliol) modifica l’article 101 i introdueix una nova disposició addicional 47a a la Llei de l’IRPF. Tals preceptes, estableixen, a partir de la seva entrada en vigor, tres modificacions rellevants en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir d’aquest moment

Veure contingut complet

 

Noticiari

Veure contingut complet

 

Calendari del contribuent

Veure contingut complet

 

 

Text legal. El contingut i els elements que integren aquest Butlletí i les marques i logotips es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la signatura i / o dels autors corresponents.
Els USUARIS del present Butlletí no podran realitzar cap actuació que vulneri o perjudiqui els drets de propietat intel·lectual i industrial, i per tant no està permesa la reproducció, còpia, modificació, difusió o comunicació per qualsevol sistema present o futur dels continguts i elements que integren aquest Butlletí; sense perjudici de la possibilitat dels USUARIS per visualitzar o imprimir aquells, que en tot cas tindran una finalitat exclusivament privada i sempre amb menció a l’autor i la impressió del símbol © (copyright).