CIRCULAR 08-06-2022-AJUDES I SUBVENCIONS (I)

8 juny, 2022

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVIES, L’ARTESANIA I LA MODA. (DOGC 8679 – 31/05/2022).

 •  COMERÇ I SERVEIS

 Programa de Suport a les entitats representatives del sector del comerç

Objectiu: donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per les associacions de Comerç 2022” per tal de multiplicar el seu impacte.

Persones beneficiàries: Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d’un Pla d’actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

Quantia de la subvenció: fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d’estructura, i 10.000 euros per despeses d’organització del  20è, 25è o 50è aniversari de l’entitat i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura, i les de celebració de l’aniversari de l’entitat) de 50.000 euros.

Els 10.000 euros per despeses d’organització d’aniversaris només es consideren despeses subvencionables als efectes d’aquestes bases si estan relacionades amb la celebració dels 10, 15, 20, 25 o 50 anys de l’entitat, en el cas que un d’aquests aniversaris coincideix amb l’any en curs.

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Objectiu: donar compliment al Pla d’Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l’artesania i de la moda amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses comercials i la professionalització del teixit associatiu. En concret: donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que tenen representació territorial o bé agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

Enfortir la totalitat del model associatiu actual, amb tota la seva capil·laritat, facilitant sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.

Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisis sanitària de la pandèmia del Covid-19.

Persones beneficiàries: les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

I entitats del sector de les fires que siguin:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Que tinguin àmbit nacional i que agrupin a més de 40 organitzadors firals, queden excloses les entitats d’àmbit més petit (provincial, comarcal, municipal..) i aquelles que no agrupin com a mínim 40 dels principals organitzadors firals.

S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Quantia de la subvenció: en el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional, o d’àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses

 Objectiu: facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat, tant d’aquestes com de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l’omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i online.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Persones beneficiàries: empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.

Quantia de la subvenció: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

 Persones beneficiàries: els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia de la subvenció: fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç

 Objectiu: donar compliment al Pla d’Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l’artesania i de la moda amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat territorial del comerç català.
En concret: Donar suport a la lluita contra la desertització comercial i suport a l’ocupació de locals buits amb actuacions que han de perseguir els següents objectius:

 • Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica.
 • Estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida.
 • Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.
 • Potenciar la col·laboració publico-privada.

Persones beneficiàries: ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia de la subvenció:

 • Ambit 1: definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits. Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.
 • Àmbit 2: implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS)

 Objectiu: suport als ens locals i a les associacions territorials, per a impulsar la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS), d’acord amb el que preveu la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020), modificada pel Decret Llei 3/2021, de 12 de gener (DOGC núm. 8315, de 14.1.2021).

Persones beneficiàries:

 • Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 • Associacions territorials

 Quantia de la subvenció: fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 euros.

ARTESANIA

Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.

Objectiu: potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-la d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible.

Persones beneficiàries: poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal.

Quantia de la subvenció: fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 

Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania

Objectiu:

 • Fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal.
  Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica. Potenciar l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida. Potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi.
 • Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya i dinamitzar els museus i centres d’interpretació de l’artesania.

Persones beneficiàries: poden ser persones beneficiàries els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia de la subvenció: per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

MODA

 Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

Objectiu: fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la transformació digital dels seus models de negocis per tal de dur a terme de forma més competitiva el disseny, la fabricació, la comercialització i la promoció  dels seus productes i marques en un entorn competitiu cada cop més digitalitzat. Es pretén acompanyar la transformació de les empreses del sector tèxtil i moda cap a un model de negoci més digitalitzat. Aquest programa pretén facilitar a les marques de moda la incorporació d’eines i processos digitals que les permeti competir en un nou escenari i entorn de mercat.

Persones beneficiàries: les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.
Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries. Alhora, queden excloses aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.

No podran ser beneficiàries les persones importadores i distribuïdores.

Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.
Quantia de la subvenció: Fins el 65 % de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 4.000 euros

Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes

Objectiu: fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat. Es pretén acompanyar la transformació verda de les empreses del sector tèxtil moda cap  a un model de negoci més sostenible d’acord amb les normatives sobre sostenibilitat i circularitat que en breu entraran en vigor.

 Persones beneficiaries: les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.
Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries. Alhora, queden excloses aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, marroquineria i pell, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.  No podran ser beneficiàries persones importadores i distribuïdores.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Quantia de la subvenció: fins el 65% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 4.000 euros

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF