COVID-19 , AJORNAMENTS I MORATORIES A LA SEGURETAT SOCIAL

7 abril, 2020

COVID 19- AJORNAMENTS I MORATORIES A LA SEGURETAT SOCIAL

(Segons arts. 34 i 35 del RDL 11/2020)

AJORNAMENT DE COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL

Es podran ajornar les cotitzacions socials i les quotes d’autònoms incloses a qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema RED, que el seu termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’ABRIL I JUNY 2020, en les condicions i termes establerts en la normativa de la Seguretat Social, sent d’aplicació un interès del 0,5%.

 Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

 REQUISITS I CONDICIONS:

Sempre que no es tingui un altra ajornament en vigor.

 EMPRESES

Quotes de mes de Març, la sol·licitud d’ajornament s’haurà d’efectuar abans del 10 d’Abril 2020.

 TREBALLADORS PER COMPTE PROPI – AUTÒNOMS:

Quotes de mes d’Abril, la sol·licitud d’ajornament s’haurà d’efectuar abans del 10 d’Abril 2020.

 TIPUS D’INTERÉS APLICABLE

Aplicació d’interès del 0,5%.

 MORATÒRIA DE LES COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL

S’habilita a la TGSS a atorgar moratòries de SIS MESOS, SENSE INTERÈS, a les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establirà mitjançant ORDRE del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 La moratòria concedida, i per conceptes de recaptació conjunta, afectarà als períodes de meritació següents:

– Període de meritació, en el cas d’empreses, comprès entre els mesos d’ABRIL i JUNY 2020.

– Període de meritació, en el cas d’Autònoms, comprès entre els mesos de MAIG I JULIOL 2020.

 EMPRESES:

– Del 1 al 10 de Maig, corresponent a les quotes del mes D’ABRIL (moratòria de 6 mesos sense interessos).

– Del 1 al 10 de Juny corresponent a les quotes del mes de MAIG (moratòria de 6 mesos sense interessos).

– Del 1 al 10 de Juliol corresponent a les quotes del mes de JUNY (moratòria de 6 mesos sense interessos).

AUTÒNOMS:

– Del 1 al 10 de Maig, corresponent a les quotes del mes de MAIG (moratòria de 6 mesos sense interessos).

– Del 1 al 10 de Juny corresponent a les quotes del mes de JUNY (moratòria de 6 mesos sense interessos).

– Del 1 al 10 de Juliol corresponent a les quotes del mes de JULIOL (moratòria de 6 mesos sense interessos).

CONDICIÓ NECESSÀRIA I CRITERIS PER OPTAR A LA MORATÒRIA:

Sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de Març.

  • S’hauran de presentar, en el cas d’empreses, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED).
  • S’haurà de presentar, en el cas d’autònoms, a través del sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’ Estat de la Seguretat Social (SEDESS).
  • Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin donats d’alta els treballadors respecte dels que se sol·licita la moratòria de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.
  • Les sol·licituds de MORATÒRIA s’hauran de comunicar a la TGSS dins dels 10 PRIMERS DIES NATURALS DELS TERMINIS D’INGRÉS CORRESPONENTS ALS PERÍODES DE MERITACIÓ ASSENYALATS, sense que procedeixi en cap cas la moratòria d’aquelles cotitzacions que el seu termini reglamentari d’ingrés hagués finalitzat amb anterioritat a la sol·licitud formalitzada.
  • La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini de 3 mesos següents al de la sol·licitud, a través dels mitjans assenyalats.

LA MORATÒRIA NO SERÀ D’APLICACIÓ ALS CODIS DE COMPTE DE COTITZACIÓ PELS QUE LES EMPRESES HAGUESSIN OBTINGUT EXEMPCIONS EN EL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ EMPRESARIAL AIXÍ COM EN LES QUOTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA, REGULADA EN L’ART. 24 DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2020, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L`IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19, CONSEQÜÈNCIA DELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER FORÇA MAJOR.

FONT: APttCB

VERSIÓ IMPRIMIBLE