covid 19-LA GENERALITAT DE CATALUNYA i ELS AUTÒNOMS, MÉS PREGUNTES…

7 abril, 2020

COVID -19 ,La Generalitat de Catalunya i els AUTÒNOMS, MÉS PREGUNTES…!

 A qui va destinat l’ajut per als autònoms?

 A les persones treballadores autònomes, persones físiques que:

 • estiguin donades d’alta al règim especial de la Seguretat Social (RETA)
 • tinguin domicili fiscal a Catalunya
 • desenvolupin la seva activitat econòmica a Catalunya

Quines persones treballadores autònomes no poden accedir a aquest ajut?

 • Les que són socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats  i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 • Les que són perceptores de qualsevol altra ajuda, prestació o subsidi.

Quins requisits s’han de complir?

 • No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imponible de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual.
 • I d’igual quantia, en  relació a la part de la base imponible corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Estar donat d’alta al RETA, com a mínim durant  el primer trimestre de 2020.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.
 • En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció.

Sóc autònom i soci d’una cooperativa. Tinc dret als ajuts?

 • NO

Em vaig donar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) al febrer. Tinc dret als ajuts?

 • Un dels requisits és haver estat donat d’alta com a mínim durant  el primer trimestre de 2020.

Puc accedir a l’ajut si l’any passat ja vaig rebre’n un del programa de Garantia Juvenil?

 • En cas d’haver rebut l’ajut del Programa de Garantia Juvenil per l’autoocupació de l’any 2019, només es pot demanar aquest ajut si la data d’alta com a  autònom va ser entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 de març 2019.

Puc optar a l’ajut si tinc fons alternatius d’ingressos?

 • Sí, però només en cas que la base imposable de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • A més, tampoc es pot ser perceptor de qualsevol altre ajut, prestació o subsidi per a la mateixa finalitat.

Puc demanar l’ajut sí també demano la prestació extraordinària per cessament d’activitat?

 • Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció  per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

 L’ajut per a autònoms és compatible amb la capitalització de l’atur?

 • Sí, és compatible.

Puc demanar l’ajut si estic cobrant una pensió de viudetat? O una altra prestació de la Seguretat Social?

 • Sí, sempre i quan la prestació o subsidi no sigui per a la mateixa finalitat i que la base imponible de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 euros.

Els professionals que no paguen mútua professional poden demanar l’ajut (advocats, arquitectes..)?

 • Es pot acollir a l’ajut qualsevol treballador autònom, persona física que compleixi els requisits per accedir a l’ajut. No poden sol·licitar l’ajut els treballadors autònoms societaris i tampoc els que cotitzen a una mutualitat com a sistema alternatiu al Règim Especial del Treball Autònom (RETA).

Les empreses situades a la conca d’Òdena poden demanar l’ajut encara que no compleixin amb les activitats suspeses?

 • Només poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes amb negocis pels quals s’ha decretat el seu tancament d’acord amb el què estableix el Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Si l’activitat que realitzo no apareix explícitament en el RD 463/2020 ni en el RD 465/2020 ni en el Real Decreto-ley 10/2020 però a conseqüència del COVID la meva facturació s’ha reduït dràsticament, puc acollir-me a l’ajut?

 • No, atès que el Decret Llei 7/2020 estableix que tenen dret a l’ajut les persones treballadores autònomes, persona física, que se’ls ha reduït dràsticament la seva facturació com a conseqüència del Covid-19 i que duen a terme activitats per les quals s’ha decretat el seu tancament.

Hi ha una relació d’equipaments i activitats l’obertura dels quals hagi quedat suspesa?

 • Sí, en el propi formulari de sol·licitud, en l’apartat “Indicar en quin àmbit econòmic afectat pel tancament s’inscriu l’activitat”, s’obre un desplegable que indica les diferents activitats i equipaments pels quals s’ha decretat el tancament. Només heu d’indicar la que es correspongui en funció del negoci que s’ha hagut de tancar com a conseqüència del COVID-19.
 • A més, en l’apartat “Títol activitat”: heu d’indicar en què consisteix l’activitat del vostre negoci, per exemple: restaurant, perruqueria, etc.

Durant el mes de març la meva facturació s’ha reduït molt tot i que no he suspès la meva activitat econòmica. Puc optar als ajuts?

 • Un dels requisits per poder demanar els ajuts és que s’hagi suspès l’activitat a conseqüència de l’aplicació de la normativa dictada en relació a la crisi sanitària pel COVID-19.

Com he de demanar l’ajut?

Puc presentar la sol·licitud si no tinc certificat digital?

El meu gestor em pot presentar la sol·licitud d’ajut?

 • Les dades que han de constar en el formulari (tant les d’identificació de la persona sol·licitant com les relatives a la seva activitat econòmica) les pot informar qualsevol persona però la tramesa del formulari només la pot signar la persona sol·licitant (persona treballadora autònoma).

Què cal fer abans d’emplenar el formulari de sol·licitud?

 • Cal tenir preparades les següents dades econòmiques relatives a l’activitat:

En cas de tributar pel SISTEMA D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (mòduls):

 • Rendiment net anual establert al mòdul segons model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l’Agència Tributària del primer trimestre de 2020.
 • Caldrà que verifiqueu que l’import consignat al formulari de sol·licitud coincideix amb el del model 131 del primer trimestre de 2020.

En cas de tributar pel SISTEMA D’ESTIMACIÓ DIRECTA:

 • Calcular prèviament els resultats de l’activitat fent servir el document Excel “Estimació directa ingressos i despeses” (G146NTA-107)”.
 1. Els treballadors autònoms donats d’alta abans de l‘1 de març de 2019 han d’emplenar la TAULA 1. Aquesta taula calcula:
  • Resultat març 2020
  • Resultat març 2019
 2. Els treballadors autònoms donats d’alta a partir de l’1 de març de 2019 emplenaran la TAULA 2. Aquesta taula calcula:
  • Resultat març 2020
  • Promig de resultats des de l’alta fins al mes de febrer de 2020

Caldrà que verifiqueu que l’import consignat al formulari de sol·licitud coincideix amb els del document Excel “Estimació directa ingressos i despeses”. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol·licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.

S’ha d’omplir i enviar l’Excel “Estimació directa ingressos i despeses”?

 • Les persones que tributen pel sistema d’estimació directa han d’emplenar el formulari Excel, ja que calcula els imports que hauran de consignar en el formulari de sol·licitud. Però no s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. El sol·licitant haurà de conservar aquest document juntament amb la documentació que acredita els valors d’ingressos i despeses indicats. Cal que la guardi per poder-la presentar amb posterioritat quan l’Administració faci controls i verificacions.

He d’adjuntar alguna documentació al formulari de sol·licitud?

 • Només amb l’enviament de la sol·licitud ja és suficient. Ara bé, caldrà que conserveu la documentació que acredita els valors dels ingressos obtinguts i les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud, per poder-la aportar quan el Departament de Treball dugui a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades a la sol·licitud.

Dins del formulari, què he de posar en el camp “Títol de l’activitat”?

 • Heu d’especificar en què consisteix la vostra activitat, per exemple: restaurant, cafeteria, perruqueria…

Els imports dels ingressos i despeses que he d’indicar al document Excel “Estimació directa ingressos i despeses” són amb IVA o sense IVA?

 • En cas de persones treballadores autònomes que presenten les declaracions periòdiques d’IVA a l’Agència Tributària, d’acord amb models normalitzats previstos a l’efecte, han de consignar la base imposable sense IVA, tant a l’apartat d’ingressos com a l’apartat de les despeses.
 • D’altra banda, les persones treballadores autònomes que desenvolupen activitat exempta de declarar IVA en virtut dels preceptes jurídics establerts a la llei 37/1992 de 28 de desembre de l’impost sobre valor afegit, podran consignar la base imposable mes l’IVA quan correspongui.

Quins conceptes es poden incloure a l’apartat “Subministraments”?

 • Es poden consignar despeses d’electricitat, aigua i gas, sempre i quan la despesa estigui directament relacionada amb l’activitat econòmica, es pugui justificar a traves de factura o rebut i s’hagi registrat als llibres de comptabilitat corresponents a cada període.

 Al document Excel, on he de posar les despeses de compra de material?

 • No es poden imputar aquest tipus de despeses perquè no tenen la consideració de despeses fixes.

Com puc obtenir l’idCAT Mòbil?

Què necessito per obtenir l’idCAT Mòbil?

 • Només es necessiten dues dades: la data de caducitat del DNI, que es mostra a la part del davant, i el Codi d’Identificació Personal (CIP) que apareix a la part posterior de la Targeta Sanitària Individual (TSI) del CatSalut.

Si no estic d’acord amb la resolució, puc reclamar?

 • Sí, es pot interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes.

Sóc estranger i no disposo de certificat digital. Què puc fer?

 • Si sou estranger extracomunitari i disposeu de TIE heu d’obtenir l’idCAT Mòbil per internet. Un cop el tingueu, heu d’omplir i enviar el formulari de Sol·licitud de l’ajut per a les persones que disposen de signatura electrònica.
 • En cas de ser d’un estat de la Unió Europea, heu d’omplir i enviar el “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica” ja que és el destinat exclusivament a les persones que no disposen dels mitjans per obtenir l’idCAT Mòbil i tampoc disposen de cap certificat vàlid per poder signar la sol·licitud.

He vist que hi ha dos formularis per demanar l’ajut. He d’enviar els dos?

 • El “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica” és exclusiu per a aquelles persones que no disposen de cap certificat vàlid per poder signar la sol·licitud i que no poden obtenir l’idCAT Mòbil.
 • Les persones que ja disposen de certificat digital o que poden obtenir l’idCAT Mòbil han d’omplir i enviar signat el formulari “Sol·licitud de l’ajut p

Quan accedeixo al “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica” em surt l’opció amb signatura i l’opció sense signatura. Quina he de triar?

 • Aquest formulari és d’us exclusiu per a aquelles persones que no tenen cap certificat digital i que tampoc poden obtenir-ne un (ex: persones estrangeres). Si és el teu cas, has de triar l’opció sense signatura.

 He rebut un requeriment per tal que acrediti les dades bancàries que vaig informar al formulari. Què he de fer?

 • Cerqueu el tràmit a La Meva Carpeta de Canal Empresai afegiu el document que acredita que les dades que heu informat en el formulari de sol·licitud són les vostres: ho podeu acreditar a través d’una còpia de la vostra llibreta d’estalvis, un xec o extracte tramès pel banc, o qualsevol altre document on consti el nom del titular i el número de compte IBAN. La vostra sol·licitud quedarà a l’espera de rebre aquesta documentació i no es tramitarà fins que es comprovi que és correcta. Per tant,  interessa que l’aporteu amb caràcter urgent. En cas que no presenteu aquesta documentació dins del termini previst, s’entendrà que desistiu de l’ajut.

Quan i com sabré si se’m concedeix l’ajut?

 • Es preveu que la resolució de concessió o denegació de l’ajut es dicti com a molt tard el 6 de juny de 2020 i es publicarà al Tauler electrònic de la Generalitat. La persona beneficiària de l’ajut rebrà simultàniament a l’adreça de correu electrònic que ha indicat en la seva sol·licitud el missatge següent: “S’ha notificat la resolució pel mitjà establert a les bases que regeixen aquests ajuts. Si la notificació es realitza mitjançant la publicació en seu electrònica la podeu consultar a https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html

Quina quantitat rebré d’ajut?

 • Dependrà de cada cas però l’import de l’ajut no pot ser inferior a 100€ ni superior a 2000€.

Com puc calcular la quantitat que cobraré si tributo pel Sistema d’estimació objectiva (mòduls)?

 • El càlcul de l’ajut es determina a partir del rendiment net anual establert al mòdul segons model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l’Agència Tributària del primer trimestre de 2020.
 • L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març que el treballador autònom ha tancat  el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.
 • Exemple: L’import del rendiment net anual a consignar al model 131 del primer trimestre de 2020, és igual a 18.000€. L’import de l’ajut serà la part proporcional a la meitat del mes de març. Import ajut = 750€.

Com puc calcular la quantitat que cobraré si tributo pel Sistema d’estimació directa?

Per determinar l’import de l’ajut, prèviament s’ha d’emplenar el document excel “Estimació directa ingressos i despeses” (G146NTA-107), el qual conté dues taules:

 • La TAULA 1: l’han d’emplenar els treballadors autònoms amb data d’alta al RETA anterior a l’1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s’hauran de consignar al formulari de sol·licitud: Resultat del mes de març de 2020 i Resultat del mes de març de 2019. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol·licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.
 • La TAULA 2: l’han d’emplenar els treballadors autònoms amb data d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s’hauran de consignar al formulari de sol·licitud: Resultat del mes de març de 2020 i mitjana dels resultats des de l’alta fins al mes de febrer de 2020. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol·licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.

Un cop emplenada la taula corresponent, els requisits que s’han de complir per poder gaudir de l’ajut són els següents:

 • El resultat del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros.
 • El resultat de març de 2020 ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35%  respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Càlcul de l’import de l’ajut

 • En cas que el resultat del mes de març 2019 (Taula 1) o mitjana resultats des de l’alta (Taula 2) sigui igual o superior a 950€: En aquests casos, l’import de l’ajut es calcula amb l’objecte de garantir el mes de març de 2020 un salari mínim de 950€.
 • En cas que el resultat del mes de març 2019 (Taula 1) o mitjana resultats des de l’alta (Taula 2) sigui inferior a 950€: En aquests casos l’import de l’ajut es calcularà amb la finalitat de garantir el mes de març de 2020 un salari equivalent al resultat del mes de març de 2019 (o mitjana de resultats des de l’alta).

Exemple 1: L’import del resultat de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l’alta fins al mes de febrer de 2020) és de 950€ o superior. El mes de març de 2020 s’han obtingut pèrdues per import de 600€. L’import de l’ajut serà igual a 600€ + 950€ = 1.550€

Exemple 2: L’import del resultat de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l’alta fins al mes de febrer de 2020) és de 950€ o superior. El mes de març de 2020 s’han obtingut beneficis per import de 200€. L’import de l’ajut serà igual a 950€ – 200€ = 750€

Exemple 3: L’import del resultat del mes de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l’alta fins al mes de febrer de 2020) és de 800€. El mes de març de 2020 s’han obtingut pèrdues per import de 600€. L’import de l’ajut serà igual a 600€ + 800€ = 1.400€

Exemple 4: L’import del resultat del mes de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l’alta fins al mes de febrer de 2020) és de 500€. El mes de març de 2020 s’han obtingut beneficis per import de 100€. L’import de l’ajut serà igual a 500€ – 100€ = 400€

Hi ha algun ajornament en el pagament de tributs?

 • S’ajorna el pagament dels deutes tributaris derivats de declaracions-liquidacions i autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés estigui afectat per l’entrada en vigor del Reial decret 7/2020. Es manté aquest ajornament fins al 30 de maig de 2020.
 • També afecta el tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Puc demanar l’ajut si també demano la prestació extraordinària per cessament d’activitat?

 • Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

No tinc cap certificat digital i he perdut la TSI. Què he de fer?

 FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA

VERSIÓ IMPRIMIBLE