C&S : (18/04/2019) ” RESUM RD RL 8/2019 “

18 abril, 2019

RESUM RD L 8/2019

Resum de les novetats del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març,

de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral

en la jornada laboral.

El 12 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març en el qual es van introduir importants novetats a partir de les quals destaquem les següents:

MESURES ORGANITZATIVES EN L’ÀMBIT EMPRESARIAL

Obligació de registre horari

• L’empresa ha de documentar el registre diari de la jornada de tots els treballadors, que haurà d’incloure l’ horari concret d’inici i finalització de la jornada laboral, sense perjudici de la flexibilitat horària que disposi. Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada. L’empresa ha de mantenir els registres durant quatre anys i tenir a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.(Aquesta disposició serà exigible a partir del 13 de maig de 2019).

Bonificacions empresarials

Aturats de llarga durada

• D’acord amb l’article 8 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, s’estableix una bonificació de la quota empresarial a ocupadors que contractin indefinidament persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació:

o 108,33 euros/mes (1300 euros/any) durant tres anys,

o En el cas de les dones 125 euros/mes (1500 euros/any) durant tres anys

Conversió contractes eventuals en indefinits o fixos-discontinus, de treballadors per compte d’altri agraris:

• Conforme l’article 7 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, s’estableix una bonificació de la quota empresarial per contingències comunes per a les empreses que transformin contractes de treball de durada temporal subscrits amb aquests treballadors, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos discontinus. Distingint-se la seva quantia en funció de l’enquadrament del treballador, la modalitat de cotització – dies laborables mensuals o reals –, i s’estableixen quanties incrementats en el cas de la conversió de contractes de dones treballadores.

Treballadors sector turisme i comerç i hostaleria vinculats a activitat turística

• Conforme amb l’article 9 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, s’estableix que les empreses del sector turístic, així com les de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos de 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors (aplicables des de l’ 1 de gener fins al 31 de desembre de 2019).

NOUS DRETS PER ALS TREBALLADORS

Subsidi de desocupació per a majors de 52 anys

• És redueix l’edat d’accés de 55 a 52 anys, regulat en l’article 1 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Cotitzacions durant període de reducció jornada per cura del menor

• Les cotitzacions durant aquest període es computaran incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, conforme la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 8/2019 de 8 de març.

Sector marítim pesquer

• S’introdueix la nova prestació (treballadors compte propi i aliena) per exercici corresponsable de la cura del lactant, així com s’adeqüen les referències a maternitat i paternitat a la nova denominació de naixement i cura del menor, segons l’article 4 del Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març.

Artistes en espectacles públics

• Rebaixa els requisits per a continuar inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant els seus períodes d’inactivitat de forma voluntària, havent de superar les retribucions percebudes les quanties de dues vegades el salari mínim interprofessional en còmput mensualment (en comptes de tres vegades, segons reglament anterior), article 6 Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Treballadors Autònoms o per compte aliè

• Treballadors que tenen la protecció per cessament d’activitat durant 2018 a 1 de gener, en situació d’incapacitat temporal, transcorreguts 60 dies laborables des de que s’iniciés la situació, podran beneficiar-se del pagament de les quotes per totes les contingències, per la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat. L’abonament procedirà des de l’ 1 de gener de 2019, si escau, i sempre que el venciment de 60 dies s’hagi produït a partir de l’ 1 de gener. Regulat en la Disposició transitòria Segona del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Treballadors per compte d’altri Agraris

• Període d’inactivitat: amb efecte des de l’ 1 de gener de 2019, als treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades cotitzades en l’exercici 2018, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat en 2019 una reducció del 14,6 per cent. Conforme l’article 5 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL

Prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva. Article 2 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Quanties mínimes de les pensions d’incapacitat permanent total. Article 3 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Fons Estatal per a la Integració dels Immigrants. Disposició Addicional Segona del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Sistema Nacional de Garantia Juvenil, límit d’edat de 30 anys. Disposició Transitòria Primera i Disposició Final del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Cuidadors no professionals de persones en situació de dependència. Disposició Final Segona.

La norma entra en vigor el dia 13 de març, 2019, amb l’excepció dels articles 2, 4, 7 i 8 d’aquest Reial Decret Llei, que entrarà en vigor el 13 d’abril, 2019.

DESCARREGUI AQUÍ LA POBLACIÓ EN PDF : CIRCULAR RL 9 C&S