EL ECONOMISTA: Deu consells per a estalviar 3.200 euros en la Declaració de la Renda del pròxim exercici

23 novembre, 2017

El final d’any s’acosta. Davant això, els Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) han elaborat un decàleg de consells fiscals per reduir al màxim la factura fiscal de la Declaració de la Renda corresponent a 2017, que presentar entre els propers mesos d’abril i juny. Si es posen el pràctica abans de l’arrencada del nou any, l’estalvi pot rondar els 3.200 euros de mitjana.

1. Planes de pensions

Els últims mesos de l’any poden ser una ocasió idònia per fer aportacions a un pla de pensions o a un pla de previsió assegurat. Això sí, cal tenir en compte que l’última reforma fiscal va portar amb si una reducció de la quantitat límit que es pot aportar. I és que aquest import va baixar dels 10.000 euros als 8.000 euros, sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, independentment de l’edat.

Així mateix, també redueixen a la base imposable les aportacions a plans de pensions realitzades pel cònjuge del contribuent quan aquest percebi rendiments del treball o activitats econòmiques inferiors als 8.000 euros. En aquest cas, el límit de l’aportació va passar després de la reforma de 2.000 euros a 2.500 euros.

L’avantatge fiscal dels plans de pensions, encara que siguin un producte d’estalvi, es reflecteix a la base general de l’Impost, no en la de l’estalvi. En aquest sentit, Gestha recorda que invertir altres 6.357 euros de mitjana per aconseguir el límit d’aquestes aportacions garanteix un estalvi fiscal addicional d’uns 1.526 euros de mitjana, variant aquest estalvi extra segons els ingressos i la comunitat autònoma on es resideixi. L’estadística dels declarants de l’IRPF mostra que aquest avantatge és utilitzat, sobretot, pels qui gaudeixen de majors ingressos, especialment pel 3,5% dels declarants que són els que ingressen més de 60.000 euros, l’estalvi dels quals els suposa el 45% de l’aportació al pla de pensions, variant aquest percentatge en funció del lloc de residència.

2.- Deducció per compra d’habitatge

Gestha assenyala que aquells que van comprar el seu habitatge habitual o van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l’1 de gener de 2013 seguiran gaudint del seu dret al desgravament, sempre que hagin tingut deduccions per aquest habitatge en 2012 o anys anteriors. D’aquesta manera, aquests contribuents poden deduir-se fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit d’inversió de 9.040 euros.

Tenint en compte aquest sostre, pot resultar interessant realitzar un pagament addicional -de 4.477 euros de mitjana- per amortitzar la hipoteca o construir un immoble (hi ha un termini de quatre anys per acabar-ho) abans que finalitzi l’any per reduir la factura fiscal en 671,57 euros. Això sí, País Basc i Navarra, que tenen el seu propi IRPF, podran seguir amb la seva deducció, incloses els habitatges adquirits després de l’1 de gener de 2013; així la deducció a País Basc és del 18% amb el límit anual d’1.530 euros, i en el cas de joves i famílies nombroses el 23% amb el límit màxim d’1.955 euros; mentre que la deducció a Navarra és del 15% de l’adquisició d’habitatge protegit amb diversos tipus superiors segons la composició familiar i qualificació de l’habitatge adquirit fins a 2013 o 2015, i amb una base màxima de deducció de 7.000 euros anuals en declaració individual o 15.000 euros en conjunta.

3.- Plusvàlues per venda d’habitatge habitual

Pels qui venguessin la seva casa aquest any, els guanys obtinguts tributaran a la propera declaració de la Renda entre el 19% i el 23%, en les Diputacions del País Basc entre el 20% i el 25%, i a Navarra entre el 19% i el 25%. No obstant això, si es reinvierte total o parcialment l’import en un altre habitatge de caràcter habitual serà possible neutralitzar aquest pagament.

4.- Atenció, majors de 65 anys

Estan exemptes els guanys obtinguts per la venda de l’habitatge habitual pels contribuents majors de 65 anys o per persones depenents severs o de grans dependents. A Navarra es limita l’exempció de persones depenents i majors de 70 anys als primers 300.000 euros de guany, i a País Basc es limita solament als majors de 65 anys pels primers 400.000 euros de guany i per a una única transmissió.

Igualment, els guanys obtinguts pels majors de 65 anys per la venda de qualsevol ben estan exemptes de tributació, sempre que l’import total, fins a un límit màxim de 240.000 euros, es destini a constituir una renda vitalícia assegurada en un termini de sis mesos. A Guipúscoa i Navarra no existeix aquesta exempció.

Precisament, a aquests dos últims punts és als quals afecta l’anomenada destralada fiscal immobiliari, segons recorda Gestha. Amb la reforma fiscal estatal es van suprimir els coeficients de correcció monetària a partir de 2015, que corregien la depreciació monetària actualitzant el valor d’adquisició.

5.- Compensació de les pèrdues amb guanys

Ser inversor en borsa no només pot portar guanys, sinó també minusvalideses. Per això, Gestha avisa que el final d’any és un bon moment per fer comptes i compensar les pèrdues generades per un fons d’inversió, accions o derivats financers amb els guanys patrimonials obtinguts. Aquí és important recordar que no es podran adquirir aquests mateixos valors o similars en els dos mesos posteriors a la venda.

D’altra banda, la reforma fiscal ha eliminat els compartiments estancs per compensar rendiments de cabdal mobiliari amb guanys i pèrdues patrimonials. És a dir, a partir de 2015 es permet que els rendiments negatius del cabdal mobiliari es compensin amb els guanys patrimonials. El percentatge de compensació estatal i a Navarra per al present any serà d’un 20%, mentre que per 2018 serà del 25%, respectivament. A País Basc els saldos negatius solament es compensen amb els saldos positius en els quatre exercicis següents, si ben els saldos negatius del cabdal mobiliari i del capital immobiliari procedents d’habitatges poden ser compensats entre si.

6.- Treballa fora? Pot estalviar fins a 60.100 euros

La crisi econòmica ha portat a moltes empreses espanyoles a sortir a l’estranger i exportar els seus serveis per poder seguir amb la seva activitat, la qual cosa té avantatges fiscals per al personal desplaçat. En aquest sentit, els Tècnics recorden que els rendiments que s’han obtingut pels treballs realitzats per a empreses radicades a l’estranger per aquests contribuents estan exempts de tributació amb un límit màxim de 60.100 euros anuals (a Navarra fins a 30.000 euros).

Això sí, es podrà aplicar aquesta deducció sempre que al territori en el qual es realitzin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la de l’IRPF i no es tracti d’un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. A més, aquesta exempció solament està destinada a desplaçaments temporals, ja que si el contribuent és resident d’un altre país ja no tributaria a Espanya.

7-. La solidaritat ‘es premia’…

En aquests últims dies de l’any Gestharecomana als contribuents que no s’oblidin de conservar el justificant dels imports donats a entitats solidàries. D’altra banda, també dedueixen en l’àmbit estatal les quotes sindicals i les despeses de defensa jurídica contra l’ocupador (aquestes amb un límit de 300 euros), així com les de col·legis professionals amb caràcter obligatori (aquestes també Navarra amb un límit de 500 euros).

A País Basc existeix una deducció del 20% de les quotes satisfetes a sindicats de treballadors (també sense límit) i a Navarra la deducció és del 15% amb un límit màxim de 600 euros anuals.

Els Tècnics animen als declarants que donin a ONGs, fundacions o qualsevol entitat acollida a la Lleis estatal o forals d’incentius al mecenatge que sempre demanin un certificat amb les seves dades identificatives, data i import donat. Així, en l’àmbit estatal el contribuent podrà desgravar-se un 75% dels primers 150 euros donats i un 30% de la resta de les seves aportacions, que augmenta al 35% si la quantitat donada a una mateixa ONG no ha disminuït en cadascun dels tres últims anys. A més, estan exemptes els guanys patrimonials generats si es donen béns.

També és possible deduir un 10% per donatius a altres fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002

A País Basc, la deducció és del 20% a les fundacions o entitats acollides a les Normes Forals reguladores del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. A Navarra, la deducció és del 25% a les entitats acollides a la Llei Foral 10/1996, de 2 de juliol reguladora del règim tributari de les fundacions i de les activitats de patrocini.
8.- …i la ideologia, també

Finalment, les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics poden reportar al contribuent algun benefici addicional, ja que suposen una deducció del 20% (a Navarra és del 15%), limitada a un màxim de 600 euros.

A País Basc existeix una deducció sense límit del 20% de les quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics, excepte les quantitats aportades obligatòriament a la seva organització política pels càrrecs polítics d’elecció popular o de lliure designació que hagin deduït el 25% dels rendiments íntegres del citat lloc de treball si aquests representen la principal font de renda del contribuent.

9.- Planes d’Estalvi 5: gens és el que sembla

Aquests instruments, que la reforma fiscal va portar per fomentar l’estalvi a llarg termini dels petits estalviadors, estan dividits en dos tipus: els Comptes Individuals d’Estalvi a llarg termini i Assegurances Individuals a llarg termini. I tots dos tenen en comú diverses característiques.

D’una banda, la inversió per aportació es limita a 5.000 euros a l’any. Per un altre, els plans només poden fer-se efectius pel total en forma de capital. D’igual manera, perquè existeixi una exempció dels rendiments positius és necessària una permanència d’almenys cinc anys des de la primera aportació. Finalment, el benefici es perd si es fa qualsevol disposició abans del termini de cinc anys.

Ara bé, cal tenir en compte que els tipus d’interès estan baixos, la qual cosa es tradueix que amb una inversió de 5.000 euros a l’any i a un tipus d’interès anual benvolgut del 2% podria aconseguir 100 euros d’interès, i quan als cinc anys s’hagin dipositat 25.000 euros, s’aconseguirien 1.540,6 euros d’interessos acumulats en aquest període si els tipus segueixen en la mateixa línia, per la qual cosa el benefici fiscal real en aquest lustre seria de 292,7 euros.

La indisponibilidad i l’escàs benefici fiscal dels Planes d’Estalvi 5 fan que no siguin especialment atractius, almenys amb els tipus actuals, excepte para aquells que prefereixin incrementar els seus estalvis a llarg termini amb un producte segur, encara que sense altes rendibilitats. En 2017 no s’aplica aquesta exempció únicament a Àlaba, encara que l’avantatge fiscal d’aquests plans entrarà en vigor en aquest territori a partir de gener de 2018.

10.- Incentius per als ‘àngels’ dels emprenedors

En el conjunt de l’Estat espanyol, un any més, els amics i familiars de tercer grau de l’emprenedor que vulgui constituir la seva pròpia empresa tenen una recompensa fiscal. La llei de l’IRPF va establir des del 29 de setembre de 2013 un incentiu a favor dels ‘business angels’ o persones interessades a aportar capital per a l’inici d’una activitat o ‘cabdal llavor’, de manera que es puguin crear noves societats incorporant al seu accionariat, dins dels tres anys des de la seva constitució, a aquests inversors que han de mantenir la seva participació entre tres i dotze anys.

Aquestes inversions permeten una deducció del 20% en la quota estatal de l’IRPF de la inversió realitzada en subscriure les accions o participacions de la societat, sent la base màxima de la deducció de 50.000 euros anuals, limitada a una participació, juntament amb el seu cònjuge i familiars fins al segon grau inclòs, mai superior al 40% del capital de l’entitat i els fons propis de la qual tampoc podran superar els 400.000 euros a l’inici del període de l’entitat en què l’inversor adquireixi les accions.

Així mateix, es fixa l’exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinvierta en una altra entitat de nova o recent creació. A dia d’avui, aquesta deducció és la tercera més potent de l’IRPF permetent deduir addicionalment 799 euros de mitjana a qui financi a una empresa recent, encara que es precisa invertir altres 3.995 euros, la qual cosa la converteix en la deducció més rendible de mitjana en l’IRPF , després dels plans de pensions i la deducció en habitatge habitual.

Aquest estalvi fiscal que estableix la Llei d’Emprenedors a nivell estatal pels BusinessAngels és complementari a l’estalvi fiscal establert per algunes comunitats, com Andalusia, Aragó, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia, Navarra o Biscaia.

VEGI LA NOTÍCIA DIRECTAMENT DES DE : EL ECONOMISTA