EL REGISTRE SALARIAL

24 març, 2021

 

 

Els recordem que segons el Real Decreto 902/2020 del 13 de Octubre d’igualtat retributiva entre dones i homes,  que regula l’obligació  de realitzar un Registre Salarial de la plantilla, juntament amb un informe amb les retribucions mitjanes englobades per conceptes, entrarà en vigor el proper 14 d’Abril del 2021.

L’objectiu perseguit i declarat per la RD és garantir que la igualtat en matèria retributiva sigui efectiva i real a Espanya entre dones i homes i així eliminar qualsevol risc de discriminació, ja sigui directa o indirecta. Per assolir el seu objectiu, la norma estableix mecanismes d’identificació i correcció de possibles situacions de desigualtat o discriminació. Aquests mecanismes giren al voltant de la incorporació del principi de transparència. Transparència a seguir per totes les empreses perquè el que facin en matèria de retribucions sigui conegut pels seus propis treballadors (pels seus representants, si escau) i per l’Administració.

En termes específics, la transparència es tradueix en l’obligació de mantenir un registre retributiu (empreses de fins a 50 treballadors), o de realitzar una auditoria laboral (més de 50 treballadors); implantar un sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional i finalment, implantar el dret d’informació dels treballadors.

El Registre retributiu és un fitxer en el qual constaran, desglossats per sexes, els salaris dels empleats, basat en una mitjana aritmètica i en la mitjana del que realment era percebut per cada concepte en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o  qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Ha de contenir la informació salarial dels treballadors de l’empresa desagregada en la naturalesa de la retribució, incloent-hi el salari base, cadascun dels complements i percepcions salarials. La informació s’especificarà de manera diferenciada.

  • Obligat per a totes les empreses independentment del nombre de persones treballadores.
  • Periodicitat: anualment i en base a retribucions d’anys naturals.
  • Abast: la totalitat del personal, incloent els equips directius i els alts càrrecs.
  • Drets a la informació: totes les persones treballadores mitjançant el RLT, segons l’art. 28.2 del Estatut dels Treballadors.

Per a més informació o aclariment de dubtes, poden contactar sense compromís amb el nostre Departament Laboral. (Saida o Arantxa).

Descarrega aquí en pdf