Eleccions al Parlament de Catalunya: permisos per votar en un dia laborable

5 desembre, 2017

Eleccions al Parlament de Catalunya: permisos per votar en un dia laborable

Dijous que ve 21 de desembre se celebren noves eleccions al Parlament de Catalunya, que en aquesta ocasió tindran lloc en un dia laborable. Sobre aquest tema, s’informa que l’Administració garanteix que els treballadors puguin votar durant la jornada laboral.

Els permisos per exercir el dret a vot són retribuïts i de caràcter no recuperable. A continuació aclarim com gaudir d’aquests permisos:

De quantes hores de permís disposen els treballadors per anar a votar?

Per a aquelles persones la jornada laboral coincideixi entre 2 i menys de 4 hores, el permís serà de 2 hores; i si la coincidència és de 4 o més hores, es concedirà el permís general de 4 hores.

En quins casos no es podrà gaudir del permís?

No podran gaudir d’aquest permís aquelles persones treballadores la jornada coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals en com a màxim 2 hores i aquelles en les quals no coincideixi.

 

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides pel permís?

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari/ària.

Fa falta aportar un justificant de votació a l’empresa?

Els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors un justificant expedit per la taula electoral que acrediti que han votat, a l’efecte d’abonar el salari a l’empleat del temps que ha utilitzat per votar.

Com afecta aquest permís als membres de la taula electoral, interventors i apoderats?

– Els membres de la taula o interventors que el dia de les eleccions els coincideixi amb la jornada laboral disposaran d’un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre, a més d’un permís a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

– Els membres de la taula o interventors, que el dia de les eleccions coincideixi amb el dia de descans setmanal, disposaran del permís de les 5 primeres hores.

– Els apoderats, només disposaran de permís el dia 21 de desembre.

– A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, com a membres de la taula electoral, interventors o apoderats, els empresaris/àries tenen dret a sol·licitar a les persones afectades l’exhibició del justificant acreditatiu corresponent.

– Si alguna de les persones incloses en els paràgrafs anteriors hagués de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari/ària ha de canviar-li el torn a petició de l’interessat.

Com es realitza el càlcul del salari dels treballadors amb dret al permís?

Si el salari d’aquestes persones treballadores està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per les mateixes pel concepte esmentat en els 6 mesos treballats immediatament anteriors.

Els permisos també contemplen el vot per correu?

Es concedirà un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 21 de desembre perquè puguin emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de Desembre de 2017.

Aclariment de dubtes i informació

Per a qualsevol aclariment respecte els permisos durant la jornada electoral del 21 de desembre, poden contactar amb el nostre Departament Laboral (evaescobar@csassessors.com).

descarregueu la circular clicant l’arxiu: 2017-12-05 PERMIS VOTACIONS 21-12-2017.doc