FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI DEUTE TRIBUTARI

7 abril, 2021

 

Avui dia 7 d’abril, coincidint amb l’inici de la campanya de Renda 2020, es publica en el BOE la Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.

Aquest fraccionament extraordinari permet a aquells contribuents que s’hagin vist afectats per un ERTO durant l’any 2020, ajornar la seva declaració d’IRPF en sis terminis, de juliol a desembre, sense meritació d’interessos i sense necessitat d’aportar garanties, sempre que la declaració de l’impost es presenti dins del termini voluntari de declaració.

Es tracta d’un règim optatiu, incompatible amb el previst en l’article 62.2 RIRPF (dos terminis del 60% i 40%) i amb el règim general d’ajornament previst en l’article 65 LGT. A més, no serà aplicable als contribuents als quals sigui aplicable el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93 IRPF).

Per a poder beneficiar-se d’aquest fraccionament especial, l’import total dels deutes pendents de pagament del contribuent no pot excedir de 30.000 euros.

D’altra banda, també avui es publica en el BOE el Reglament de la DAC6, regulat en el Real Decreto 243/2021, de 6 de abril,, pel qual es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació.

La denominada DAC6 -Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació-, va ser transposada al nostre ordenament jurídic mitjançant la modificació operada en la LGT, per la Llei 10/2020, de 29 de desembre, i és aplicable a partir de l’1 de juliol de 2020, sense perjudici que han de declarar-se tots els mecanismes transfronterers de planificació fiscal la primera fase de la qual d’execució s’hagi realitzat a partir de 25 de juny de 2018.

La norma que avui s’aprova regula l’obligació de declaració dels mecanismes transfronterers en els quals concorren determinades circumstàncies denominades «senyals distintius» que els fan creditors de la seva declaració davant l’Administració tributària espanyola sempre que concorrin els criteris de connexió definits.

També regula els terminis de declaració tant dels mecanismes la primera fase dels quals s’hagi executat entre el 25 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2020, dels mecanismes l’obligació dels quals hagi sorgit entre l’1 de juliol de 2020 i el dia anterior a l’entrada en vigor de l’Ordre ministerial que desenvolupa l’obligació d’informació, així com el termini de declaració d’informació d’actualització de mecanismes posats a disposició entre l’1 de juliol de 2020 i el 31 de març de 2021.
Al mateix temps s’especifiquen els requisits que han de reunir els mecanismes transfronterers perquè sorgeixi l’obligació d’informació, determinant-se els criteris que fan que un mecanisme tingui el caràcter de transfronterer.

Esperem que aquesta informació us resulti d’utilitat.

Rebeu una cordial salutació,