QUI HA DE JUSTIFICAR LES DIETES DEL IRPF.?

4 març, 2019

Qui ha de justificar les dietes en l’IRPF?

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) en data 06 de novembre de 2018, en la seva Resolució 03972/2018 aclareix sobre qui recau la càrrega de la prova, si el pagador o el perceptor, en el cas de percebre aquest últim retribucions que tinguin la consideració de dietes exemptes, d’acord amb l’article 9 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En la present resolució, el TEAC estableix els següents criteris:

1.- “No existeix obstacle normatiu que impedeixi a l’Administració comprovar al perceptor de retribucions que han estat declarades com a dietes i assignacions per a despeses de viatge exonerades de gravamen, en relació amb aquestes.”

Per això, l’Administració podrà comprovar tant al pagador com al perceptor indistintament, per les retribucions que aquests haurien percebut, en concepte de dietes i assignacions per a despeses de viatge, que es trobin exemptes de tributació. No obstant això, la càrrega de la prova, com veurem més endavant, no seguirà el mateix criteri.

2.- “Les despeses de locomoció mitjançant ús de vehicle privat així com les despeses de manutenció, han de ser acreditats pel pagador, doncs a ell li correspon justificar el dia i lloc del desplaçament (…).Això no és obstacle perquè el perceptor pugui aportar voluntàriament la justificació dels mateixos si disposés d’ella.”

D’aquesta manera, quan el treballador es desplaci amb el seu vehicle particular, serà el pagador qui hagi de justificar el dia, el lloc i el motiu del desplaçament, amb l’objectiu de verificar, que les despeses obeeixen a raons exclusivament laborals i d’organització de la seva activitat econòmica.

3.- “Les despeses de locomoció en cas d’haver-se utilitzat un mitjà públic de transport, així com els d’estada, hauran de justificar-se, en principi, pel perceptor de les dietes, (…) així com les despeses d’aparcament o peatge en el cas que s’hagués utilitzat un vehicle privat.”

Per tant, quan el perceptor hagi tingut despeses de locomoció, per haver utilitzat un mitjà de transport públic així com les despeses d’estada, serà aquest qui hagi de justificar-los, ja que és qui ha efectuat les despeses i qui té els justificants expedits al seu nom.

A pesar que la comprovació continuï contra el treballador, l’Administració deurà sempre requerir a l’empresa, atès que aquesta té la càrrega de la prova, perquè acrediti la relació i motivació dels desplaçaments i estades que han justificat el pagament de dietes al treballador.

En tot cas, el pagador sempre haurà d’intervenir, per a acreditar que les quantitats que han estat satisfetes al treballador, en concepte de dietes, despeses d’estada o locomoció i que es troben exemptes de gravamen, obeeixen efectivament a raons laborables i de desenvolupament de la seva activitat econòmica.

En conclusió, amb la resolució del TEAC, s’obre la possibilitat que els òrgans d’inspecció puguin dirigir-se tant contra el treballador com contra l’empresa a l’efecte d’acreditar els diferents conceptes que s’hagin declarat com a dietes exemptes.

Per a més informació i aclariment de dubtes, pot contactar sense compromís amb el nostre Departament Fiscal al tel.972221541 ext.3- email:fiscal@csassessors.com.

 

DESCARREGUI AQUÍ LA PUBLICACIÓ EN PDF