IBERLEY : (11/03/2019) “El Consell de Ministres ha aprovat l’obligació per a les empreses de portar un registre horari.”

13 març, 2019

El Consell de Ministres del 8 de març de 2019 ha aprovat l’obligació per a les empreses de portar un registre horari d’acord amb les conclusions de l’Advocat General del TJUE després de la consulta realitzada per l’Audiència Nacional sobre la interpretació realitzada pel TS sobre la falta obligatòria de registre de jornada laboral sobre la base de la normativa nacional.

Mitjançant la modificació de l’art. 34 de l’Estatut dels Treballadors, el Consell de Ministres del 8 de març de 2019 ha aprovat l’obligació per a les empreses de portar un registre horari. La modificació, realitzada mitjançant Decret, pretén posar controlar les hores extra no pagades o fraudulentes, per al que serà necessari establir un sistema de fitxatge a l’entrada i a la sortida del treball.

La futura norma regularà el registre de jornada per les empreses, per l’avançat, aquest registre serà diari i haurà d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida.

La futura norma s’ajusta a les conclusions prèvies a la sentència del TJUE, presentades el 31/01/2109, per l’Advocat General Giovanni Pitruzzella on s’havia avançat la necessitat d’imposar a les empreses l’obligació d’implantar un sistema de còmput de la jornada laboral efectiva dels treballadors a temps complet que no s’hagin compromès de forma expressa, individual o col·lectivament, a realitzar hores extraordinàries i que no tinguin la condició de treballadors mòbils, de la marina mercant o ferroviaris ja que el contrari s’oposaria a la Carta i la Directiva 2003/88.

Entre les novetats d’interès es troba la que cada persona treballadora, de forma individual, i la RLT mitjançant un informe, hauran de rebre la relació d’hores ordinàries i extraordinàries mensuals. Igualment, la forma de compensació de les hores extra realitzades també serà comunicada als representants dels treballadors.

Segons les informacions anticipades en futur RDL no modificarà l’actual redacció de l’article 12 del ET, per la qual ja existeix obligació de registre de jornada dels treballadors a temps parcial.

Totes les empreses registrin “dia a dia” la jornada realitzada per la seva plantilla, fent constar l’horari d’entrada i de sortida de cada persona treballadora

No només es registraran els contractes a temps parcial

Totes les empreses registrin “dia a dia” la jornada realitzada per la seva plantilla, fent constar l’horari d’entrada i de sortida de cada persona treballadora

Termini d’adaptació

Les empreses disposaran de dos mesos des de la publicació del reial decret en el Boletín Oficial del Estado (BOE) per a posar en marxa aquesta mesura

Conservació d’aquesta informació

Les empreses hauran de guardar aquests registres durant quatre anys

Disponibilitat dels registres
Romandran a la disposició del treballador, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Incompliments

Es considerarà infracció greu no tenir el registre de jornada sancionable amb una multa màxima de 6.250 euros.

 

Inspecció de Treball

En cas d’inspecció de Treball serà necessari que existeixi en el centre de treball un registre de jornada diari.

Calendari laboral i quadrants amb horaris

No es consideren un registre de jornada a l’efecte de complir amb el que s’estableix per llei

RLT

Hauran de rebre informació sobre els registres i ser informats, o, mancant conèixer la lletra petita de la norma, consultats amb els mètodes utilitzats per a la implementació sistema de control horari.

Possibles excepcions en el compliment de l’obligació empresarial de registre horari

La norma farà referència a professions com la de comercial, o transportistes donats els problemes per a registrar la seva jornada. En aquests casos sembla previsible la necessitat d’utilització de mecanismes telemàtics

Treballadors temps parcial

Continuarà exigint-se la informació sobre les hores realitzades

Desconnexió digital

Es dóna un reforç a les mesures aprovades en

el Microempreses del sector serveis

Segons s’ha avançat, en aquest tipus d’empreses, vinculades en major mesura a la restauració, no es recull el dret de les i els treballadors a tenir accés i informació de la jornada realitzada, ni l’obligació d’informació a la representació legal de les i els treballadors, remetent a la negociació col·lectiva l’establiment del propi registre de jornada i en defecte d’això, deixant en mans exclusives de l’empresari organitzar i documentar aquest registre

Quin sistema de registre serà necessari implementar?

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada.

Excepte modificació normativa que ho especifiqui podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals.

Per conveni col·lectiu podria negociar-se la forma de registre.