INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PROFESIONALES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA.-CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 27.03.2020

30 març, 2020

CONSELL DE MINISTRES EXTRAORDINARI 27.03.2020.

Reial decret pel qual es prorroga l’Estat d’Alarma recollit en la Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats pel qual es prorroga l’estat d’alarma, així com la vigència de les mesures en ell contingudes, fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril de 2020.

El Congrés dels Diputats, en la seva sessió del dia 25 de març de 2020, va acordar aquesta pròrroga, instant al Govern a remetre setmanalment al Congrés informació sobre el grau d’execució de les mesures adoptades i la seva eficàcia per a aconseguir els objectius proposats sobre la crisi sanitària del Covid-19.

Reial decret- Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Accés al RDL publicat en BOE 28.03.2020: Aquí. Entra en vigor el dissabte 28.03.2020.

 • Pretén aclarir alguns efectes i conseqüències del Reial decret llei 8/2020: Entre les mesures contemplades en aquest reial decret llei, es recollia la flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE), tant per causa de força major, com en el supòsit dels derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, amb la finalitat d’intentar pal·liar els efectes devastadors que aquesta crisi sanitària està produint en el mercat laboral.
 • Introdueix nous continguts dirigits a aplicar més eficaçment el que s’estableix en el citat RDL 8/2020 i estableix mesures específiques per a alguns sectors d’activitat i configura un sistema més àgil per a la contractació pública durant la crisi sanitària.
 • Sorgeix a fi de pal·liar el notable estancament que està registrant el nostre mercat laboral i davant l’important volum de ERTE presentats des de la declaració de l’estat d’alarma.
 • Aclareix, en l’exposició de motius, que el silenci en els ERTEsper causa de força major és positiu conforme al que es preveu en l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Introdueix noves mesures en l’àmbit laboral:

 1. S’estableixen limitacions als ERTESen els establiments relacionades amb àmbit sanitari durant la vigència del present estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, havent de mantenir la seva activitat durant la situació de crisi sanitària podent només reduir o suspendre parcialment la seva activitat en els termes que així els permetin les autoritats sanitàries. (Art. 1): els centres, serveis i establiments sanitaris, com a hospitals o ambulatoris, i els centres socials de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, com a residències i centres de dia, ja siguin de titularitat pública o privada, o qualsevol que sigui el seu règim de gestió, que determinin el Ministeri de Sanitat o el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, com a serveis essencials.
 2. Noves mesures extraordinàries per a la protecció de l’ocupació (2): La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament. Per tant, no estarà justificat l’acomiadament que es realitzi per causes relacionades amb el Covid-19.

NOTA: no s’estableix com es consideraran aquests acomiadaments (improcedents? nuls?). Entenem que aquesta protecció de l’ocupació aplica a partir de l’entrada en vigor del RDL, no per als acomiadaments realitzats amb anterioritat.

3. Complementa i detalla algunes de les mesures previstes quant a la tramitació dels ERTE, previstes en l’RDL 8/2020, de 17 de març

 • Concreta el procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en les causes previstes en els articles 22 i 23 de l’esmentat reial decret llei
 • No obstant això la vigència de les diverses causes d’acomiadament i extinció dels contractes previstes en la normativa laboral, el Govern ha reforçat els procediments de suspensió i reducció de la jornada de treball, agilitant-los i flexibilitzant-los, amb l’objectiu que les causes a les quals es refereixen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no siguin utilitzades per a introduir mesures traumàtiques en relació a l’ocupació, l’extinció dels contractes de treball, sinó mesures temporals, que són les que, en definitiva, millor responen a una situació conjuntural com l’actual. Així s’estableix en la Disposició Addicional primera que: La durada dels ERTESper causa de força major (art. 22 RD-llei 8/2020) serà fins que acabi l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.
 • Agilita l’accés a la prestació de desocupació i aclareix el seu abast (Art. 3): concreta el mecanisme perquè la prestació per desocupació se sol·liciti directament per l’empresari que tramita el ERTE  S’especifica quin ha de ser la documentació a presentar i com ha de ser la comunicació per part de l’empresari al servei públic d’ocupació estatal perquè la prestació pugui ser reconeguda al més aviat possible. Així mateix, s’estableix que la data d’inici de la prestació de desocupació serà la del moment en què s’hagi produït la suspensió per força major o la data en què l’empresa comuniqui la seva decisió a l’autoritat, amb el que es garanteix la percepció des del moment en què es produeix la falta d’activitat.
 • Així, el ERTEs’iniciarà per l’empresa, mitjançant una sol·licitud col·lectiva de tots els treballadors afectats i emplenant el model proporcionat a aquest efecte per l’entitat gestora de les prestacions per desocupació. Aquesta comunicació haurà de remetre’s per l’empresa en el termini de 5 dies des de la sol·licitud de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (termini coincident amb el qual s’entendrà autoritzat per silenci administratiu, de no dictar-se resolució expressa), en els supòsits de força major, o des de la data en què l’empresa notifiqui a l’autoritat laboral competent la seva decisió en el cas dels procediments per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.
 • Es preveu (Art.4) que en el cas que les Societats Cooperatives no puguin convocar la seva Assemblea General per mitjans virtuals, per falta de mitjans adequats o suficients, el Consell Rector pugui assumir la competència per a aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball de les seves sòcies i socis i emetre la corresponent certificació.
 • Estableix mecanismes per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària del Covid-19en la contractació temporal (Art. 5), determinant que la paralització de l’activitat econòmica, derivada de la situació de l’estat d’alarma declarat en tot el territori nacional, i que impedeix continuar, en determinats casos, amb la prestació de serveis, sigui tinguda en compte com un factor excepcional, amb caràcter general i, en particular, també en la contractació temporal.
 • Estableix la interrupció del còmput de la durada dels contractes temporals que, davant aquesta circumstància, no poden aconseguir l’objecte per al qual van ser subscrits. D’aquesta forma, es pretén garantir que els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d’interinitat, puguin aconseguir la seva durada màxima efectiva, desplegant plens efectes, quant a prestació de serveis, la formació que porten aparellada i l’aportació a l’activitat empresarial, durant el temps inicialment previst, de manera tal que la situació d’emergència generada per la crisi sanitària del COVID-19no privi a l’empresa de la seva capacitat real per a organitzar els seus recursos.

Per tant, la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals. Així, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, el contracte es reprendrà pel termini que li faltava en el moment en què es va veure suspès.

 • Ofereix una solució conjunta a les diferents eventualitats que, a nivell de tramitació, s’estan suscitant tant per a l’entitat gestora de les prestacions de desocupació, com per a les autoritats laborals, amb motiu de l’increment dels expedients de regulació temporal d’ocupació sol·licitats i comunicats per les empreses (Disposició addicional primera). En concret, es pretén aclarir el límit temporal de les resolucions tàcites recaigudes en els expedients de regulació temporal d’ocupació sol·licitats per força major, en els quals el silenci, que és positiu conforme al que es preveu en l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no pot suposar una durada màxima diferent que l’aplicable a les resolucions expresses, que se circumscriuen a la vigència de l’estat d’alarma, conforme al que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com de les seves possibles pròrrogues.
 • Preveu mesures que permetin proporcionar un equilibri entre els recursos del sector públic i les necessitats de resposta d’empreses i persones treballadores afectades per la greu situació de crisi sanitària per la qual travessem (Disposició addicional segona): Tot això, sense oblidar, la necessitat d’implementar tots els mecanismes de control i de sanció necessaris, amb la finalitat d’evitar l’ús fraudulent dels recursos públics per a finalitats alienes a les vinculades amb la seva naturalesa i objectiu:
 • Es preveu que les sol·licituds presentades per l’empresa que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents, sent sancionable, igualment, conforme al que es preveu en aquesta norma, la conducta de l’empresa consistent a sol·licitar mesures, en relació a l’ocupació que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes.
 • S’estableix que la Inspecció de Treball i Seguretat Social inclourà entre els seus plans d’actuació la comprovació de les causes al·legades per als ERTE (Disposició addicional quarta). De manera paral·lela, s’estableix el deure de col·laboració de l’entitat gestora de les prestacions per desocupació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, havent de notificar, a aquest efecte a aquesta última, els supòsits en els quals apreciés indicis de frau per a l’obtenció de les prestacions per desocupació.

Així, serà motiu de sanció a l’empresa:

 • Presentar sol·licituds amb falsedats o incorreccions.
 • Sol·licitar mesures, en relació a l’ocupació que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina.
 • El reconeixement indegut de prestacions a la persona treballadora per causa no imputable a la mateixa
 • S’estableixen aclariments sobre la data d’efecte de la prestació per desocupació (Disposició addicional tercera):

– La data d’efectes de la situació legal de desocupació en els supòsits de força major serà la data del fet causant d’aquesta.

– La data d’efectes de la situació legal de desocupació en els supòsits de causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció serà en tot cas, coincident o posterior a la data en què l’empresa comuniqui a l’autoritat laboral la decisió adoptada.

– La causa i data d’efectes de la situació legal de desocupació hauran de figurar, en tot cas, en el certificat d’empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva acreditació.

 • Inclou, a través de la Disposició final primera, una modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb la finalitat de determinar que les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació previstes en els articles 24 i 25 d’aquest, seran aplicable als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i sempre que derivin directament del COVID-19.
 • Introdueix, a través de la Disposició final segona, una modificació de l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, relatiu a la contractació, a fi d’ampliar la tramitació d’emergència per a la contractació de tota mena de béns o serveis que precisi l’Administració General de l’Estat per a l’execució de qualssevol mesures per a fer front al COVID-19, previst en aquest, a tot el sector públic. Així mateix, es preveu la possibilitat que el deslliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront del COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari.

Aquest article també es modifica amb la finalitat de completar-ho i de fer més efectiva la contractació, els deslliuraments de fons, així com els pagaments, en l’àmbit de l’Administració en l’exterior per a facilitar les mesures que s’adoptin per la mateixa enfront del COVID-19. Tot això, complint els requisits formals prevists en aquest reial decret llei

 • Exclou, través de la Disposició final segona, de la facturació electrònica les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats en l’exterior que corresponguin a expedients de contractació. Totes aquestes mesures tracten de millorar i fer més eficaç la tramitació de la contractació per part de l’Administració en l’exterior, facilitant el comerç exterior en un marc de circumstàncies excepcionals que s’estan vivint en l’actualitat a conseqüència del COVID-19.