INSCRIPCIÓ PRÈVIA AJUDES TREBALLADORS ERTO COVID-19

12 febrer, 2021

INSCRIPCIÓ PRÈVIA AJUDES TREBALLADORS ERTO COVID-19

i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. Catalunya (DOGC 08-02-2021).

Objecte:

Obrir el tràmit d’inscripció prèvia  per  a l’ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020.

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes.

Terminiper efectuar la inscripció prèvia:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021. Formalitzar exclusivament per mitjans telemàtics.

La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Personesinteressadesque poden efectuar la inscripcióprèvia:

La inscripció prèvia  poden fer-la les persones interessades següents, que compleixin els requisits establerts a l’article 5:

a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisitsper accedir ala inscripcióprèvia:

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

               a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

               b) Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques,                      organitzatives   o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s’hagi decidit per l’empresa la suspensió de contractes, d’acord amb del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el Reial Decret 24/2020 de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial i el Reial decret 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

               c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en el període indicat a l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

DESCARREGA AQUÍ L’ARXIU EN PDF