MODIFICACIONS EN EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT (PGC)

24 gener, 2017

MODIFICACIONS EN EL PGC

El dia 17 de desembre de 2016 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovada pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre: i les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre.

De fet constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de Comerç i en el text refós de la Llei de Societats de Capital per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes amb la finalitat de traslladar al nostre ordenament intern el que es disposa per la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empresa

MODIFICACIONS PGC