NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 2020.03.29

30 març, 2020

NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI  per a les persones treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 2020.03.29

Permís retribuït:

Les persones treballadores per compte aliè que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

Règim transitori

En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores obligades a el permís podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Aquelles persones treballadores de l’àmbit de l’transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest Reial decret llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part de el servei, en és el cas, l’operació de retorn corresponent.

¿A qui s’aplica la mesura?

A totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l’activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.

Persones treballadores per compte d’altri excloses de la seva aplicació:

 1. a) Les que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei. (Consultar final d’aquest document)
 2. b) Les que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei.
 3. c) Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència de l’permís previst aquest reial decret llei.
 4. d) Les que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.
 5. e) Les que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

El permís retribuït recuperable tampoc és aplicable a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments de el sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que estableix l’article 34 de Reial decret llei 8/2020.

Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes. El RD-llei estableix el procediment a seguir en cas d’acord o desacord.

En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar:

– l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu

– l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

– ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

Així mateix, han de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.

Empleats públics i personal amb legislació específica pròpia:

Les autoritats i òrgans competents dictaran les instruccions i resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de Reial Decret Legislatiu 5/2015 (text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), amb l’objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

Respecte de el personal comprès en l’article 4 de Reial decret legislatiu 5/2015, es dictaran les instruccions i resolucions necessàries per a determinar el règim jurídic aplicable tant pel que fa al caràcter essencial dels seus serveis com a l’organització concreta dels mateixos.

Serveis essencials en l’Administració de Justícia:

Els jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa seguiran atenent les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma, i, d’aquesta manera, han de complir amb els serveis essencials fixats amb les adaptacions que, si escau siguin necessàries en vista a aquesta nova normativa. Així mateix, continuaran prestant serveis el personal d’Administració de Justícia que sigui necessari per a la prestació de serveis essencials de Registre Civil d’acord amb les Instruccions de el Ministeri de Justícia.

Continuació d’activitat:

Podran continuar les activitats no incloses a l’annex que hagin estat objecte de contractació a través del procediment establert en l’article 120 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic. Entrada en vigor de la norma: el 29 de març de 2020

Entrada en vigor de la norma: el 29 de març de 2020

 

ANNEX

 

PERSONAS TREBALLADORES PER COMPTE ALIENA A LES QUE S’APLICARÁ EL NOU PERMIS RETRIBUIT RECUPERABLE

      1. Les que realitzin en les activitats que tinguin que desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i de la normativa aprovada per l’Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades.

Activitats del art.10.1 RD 463/2020:

– establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat

– establiments farmacèutics

– establiments sanitaris

– centres o clíniques veterinàries

– òptiques i productes ortopèdics

– productes higiènics

– premsa i papereria

– combustible per a l’automoció

– estancs

– equips tecnològics i de telecomunicacions

– aliments per a animals de companyia

– comercio per internet, telefònic o correspondència

– tintoreries,

– bugaderies

– l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

Activitats del art.10.4 RD 463/2020:

– les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

Activitats del art.14.4 RD 463/2020:

– transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir el proveïment i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

 Activitats del art.16 RD 463/2020:

– trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera situats en ports o aeroports

Activitats del art.17 RD 463/2020:

– subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural
Activitats del art.18 RD 463/2020:

– Els operadors crítics de serveis essencials prevists en la Llei 8/2011 per la qual s’estableixen mesures per a la protecció d’infraestructures crítiques. Aquelles empreses i proveïdors que, no tenint la consideració de crítics, són essencials per a assegurar el proveïment de la població i els propis serveis essencials.

 1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.
 1. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 1. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altre materials necessari per a la prestació de serveis sanitaris.
 1. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.
 1. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.
 1. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l’exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastament a la població.
 1. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forcesarmades.
 1. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l’COVID-19, (ii) els estabularis associats a ells, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 1. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 1. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
 1. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 1. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.
 1. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 1. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats de forma consensuada pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.
 1. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 1. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
 1. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.
 1. Les que treballin en els Centres d’Acollida a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció humanitària.
 1. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 1. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
 1. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l’esmentat servei postal universal.
 1. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris .
 1. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 1. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.t) A les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal en els dies indicats en l’apartat 1, així com aquelles altres el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes, entre elles, les que preveuen els apartats d) i e) de l’ article 45.1 die Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Adaptació d’activitats:

El Ministre de Sanitat podrà modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable previst en aquest article i els seus efectes.

 

VERSIÓ IMPRIMIBLE, CLIQUEU

 

Per a més informació i aclariment de dubtes, pot contactar sense compromís amb el nostre Departament Laboral.  TEL(+34) 972 22 15 41   FAX (+34) 972 22 62 54