NOVES MESURES ECONÒMIQUES -SUPORT AUTÒNOMS i AUTONOMS DE MICROEMPRESES i AMBIT DE LA CULTURA- CATALUNYA

5 novembre, 2020

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses- Mesures de caracter social an l’Àmbit de la cultura- Catalunya

Bases: Decret llei 39/2020. Cap. I (DOGC 04-11-2020)

Objecte i finalitat de l’ajut: ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Termini sol·licituds: La convocatòria s’ha de publicar al DOGC i concretarà el procediment de tramitació i concessió de l’ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds, pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El DIA 05-11-2020 PENDENT DE PUBLICACIÓ

Persones beneficiàries:

  1. a) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec.

No poden sol·licitar l’ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria

b) Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec.

No poden sol·licitar l’ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

c) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis.

En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria.

 A més, no poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes d’empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

 d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria.

No poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d’alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

No poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits: la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d’acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

d) El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud

Compatibilitat:

És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020 (subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020 de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19).

També es compatible amb estar en alta al règim general de la seguretat social contractat per compte aliena, així com també és compatible l’alta en els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits establerts.


Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura. Catalunya.

  Bases: Decret llei 39/2020. Cap. II (DOGC 04-11-2020)

Objecte i finalitat de la prestació: ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Termini sol·licituds: La convocatòria s’ha de publicar al DOGC i concretarà el procediment de tramitació i concessió de la prestació, amb un procediment de concurrència no competitiva, fins a esgotar la dotació pressupostària. El DIA 05-11-2020 PENDENT DE PUBLICACIÓ

Persones beneficiàries i requisits: les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Ésser més gran de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el RETA, o per compte aliè, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l’any 2020.

d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 885 euros.

La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

Compatibilitat: És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses regulada al capítol I d’aquest Decret llei.

DESCARREGA L’ARXIU