NOVES MESURES TRIBUTÀRIES PER 2018

5 gener, 2018

Prorroga i aprovació de diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social- Resum detallat Reial Decret-llei 20/2017 –     BOE 30-12-2017   

MESURES  TRIBUTARIES

IRPF. Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2018

L’art. 2 del RD-llei 20/2017 modifica, amb efectes des d’1 de gener de 2018, la DT trentena segona de la llei 35/2006 de l’IRPF, amb la finalitat de prorrogar per l’exercici 2018 els límits excloents per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva.

«Disposició transitòria trentena segona. Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis  2016, 2017 i 2018.

Per als exercicis 2016, 2017 i 2018, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros al fet que es refereix l’apartat a’) de la lletra b) de la norma 3a. de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.

Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 euros al fet que es refereix la lletra c) de la norma 3a. de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros.»

 Recordatori: L’ordre de mòduls renda-iva per l’any 2018 (Ordre HFP/1159/2017 – BOE 30-11-2017), a diferència d’anteriors ordres, no estableix de forma expressa la quantia de la magnitud excloent en funció del volum d’ingressos i la magnitud excloent en funció del volum de compres en bens i serveis, sinó que ens remet a l’import previst per el període impositiu 2018 en l’art. 3.1. 1. Norma 3ª b) a’ i c) de la LIRPF i en l’art. 122. Dos.3º de la LIVA, en previsió que posteriorment es publicaria aquest RD-llei 20/2017, que prorroga un any més el règim transitori establert en la LIRPF (DT Trentena segona LIRPF). En canvi, l’Ordre de mòduls, si estableix de forma expressa el límit excloent en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes, que es manté en 250.000€.

IVA. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2018.

 L’art.3 del RD-llei 20/2017, modifica amb efectes des d’1 de gener de 2018, la  DT Tretzena  de la Llei 37/1992 de l’IVA, amb la finalitat de prorrogar per a l’exercici 2018 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

«Disposició transitòria tretzena. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016, 2017 i 2018.

Per als exercicis 2016, 2017 i 2018, la magnitud de 150.000 euros al fet que es refereix el primer guió del nombre 2n. i el nombre 3r. de l’apartat dos de l’article 122, i el nombre 6è. de l’apartat dos de l’article 124 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros.»

Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any 2018.

Com a conseqüència de les pròrrogues que s’introdueixen en els límits excloents del règim de mòduls, la  DT Única del RD-llei 20/2017 fixa un nou termini per presentar les renúncies o revocacions al citat règim, que serà d’1 mes a partir de l’endemà a la data de publicació en el «BOE» del RD-llei.

“1. El termini de renúncies al que es refereixen els articles 33.1.a) del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i l’article 33.2, paràgraf segon, del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com la revocació de les mateixes, que han d’assortir efectes per a l’any 2018, serà d’un mes a partir de l’endemà a la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del present reial decret-llei.

2. Les renúncies i revocacions presentades, per a l’any 2018, als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit o al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, durant el mes de desembre de 2017, s’entendran presentades en període hàbil.
No obstant això, els subjectes passius afectats pel que es disposa en el paràgraf anterior, podran modificar la seva opció en el termini previst a l’apartat 1 anterior.”

Per tant, els límits excloents generals del règim de mòduls 2018, en aplicació de l’Ordre HFP/1159/2017 i la  DT trentena segona de la LIRPF són:

  • Que el volum d’ingressos l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats econòmiques,  excepte les

      agrícoles, ramaderes i forestals, superi els 250.000 euros anuals.

Es computarà la totalitat de les operacions amb independència que existeixi o no obligació d’expedir factura d’acord amb el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (RD 1619/2012)

Sense perjudici del límit anterior, el mètode d’estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, superi 125.000 euros anuals.

  • Que el volum d’ingressos l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superi els 0000 euros anuals de volum d’ingressos en les següents activitats:

Només es computaran les operacions que hagin d’anotar-se en el Llibre registro de vendes o ingressos o en els llibres registres de l’IVA.

  • Que el volum de compres en béns i serveis en l’exercici anterior superi els 000 euros anuals per al conjunt de totes les activitats econòmiques desenvolupades. Dins d’aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s’exclouran les adquisicions d’immobilitzat.

Coeficients d’actualització de valors cadastrals de l’art. 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

L’art.1 del RD-llei 20/2017 estableix els coeficients d’actualització de valors cadastrals al fet que es refereix l’apartat 2 de l’article 32 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per 2018.

“1. Els coeficients d’actualització de valors cadastrals al fet que es refereix l’apartat 2 de l’article 32 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, queden fixats per 2018 conformement al següent quadre:

Any d’entrada en vigor ponència de valors                                  Coeficient d’actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990                                                                    1,08
1994                                                                                                                                       1,07
1995                                                                                                                                       1,06
1996                                                                                                                                       1,05
1997, 1998, 1999 i 2000                                                                                                    1,04
2001, 2002 i 2003                                                                                                              1,03
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010                                                                          0,96
2011                                                                                                                                       0,95
2012                                                                                                                                       0,91

Els coeficients previstos a l’apartat anterior s’aplicaran als municipis inclosos en l’Ordre  HFP 885/2017, de 19 de setembre, en els següents termes:

  1. a) Quan es tracti de béns immobles valorats conforme a les dades obrants en el Cadastre Immobiliari, s’aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2017.
  2. b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l’exercici 2017, obtinguts de l’aplicació de Ponències de valors parcials aprovades en l’esmentat exercici, s’aplicarà sobre aquests valors.
  3. c) Quan es tracti de béns immobles que haguessin sofert alteracions de les seves característiques conforme a les dades sobrants en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions haguessin tingut efectivitat, el coeficient s’aplicarà sobre el valor assignat a tals immobles, en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció general del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que haguessin servit de base per a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.”

 

MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL

Fixació del salari mínim interprofessional per 2018 i regles d’afectació de les noves quanties del salari mínim interprofessional en 2018, 2019 i 2020.

La DA Única del RD-llei 20/2017 determina l’increment del 4% del SMI para 2018 i encomana al govern l’establiment de les regles d’afectació de les noves quanties del salari mínim interprofessional en 2018, 2019 i 2020.

“1. El Govern fixarà, d’acord amb l’establert en l’article 27.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el salari mínim interprofessional per 2018 amb un increment del quatre per cent respecte de l’establert pel Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per 2017.

  1. Així mateix, el Govern determinarà les regles d’afectació d’aquest increment i dels quals s’aprovin en 2018 i en 2019 a les referències al salari mínim interprofessional contingudes en els convenis col·lectius vigents a 26 de desembre de 2017, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada vigents a 1 de gener del 2018.
  2. El que es disposa a l’apartat anterior s’entén sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en conveni col·lectiu i en contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment en la quantia necessària per assegurar la percepció d’aquestes quanties, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s’estableixen en els reials decrets pels quals anualment es fixa el salari mínim.”

En el RD 1077/2017, (publicat en BOE 30/12/017), poden consultar les quanties del SMI per al 2018 i les regles d’afectació de les noves quanties del SMI als convenis col·lectius que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari basi o de complements salarials, i les regles d’afectació de les noves quanties del SMI a les referències contingudes en normes estatals i relacions privades.

AQUI VERSIÓ IMPRIMIBLE