PRINCIPALS ASPECTES EN LA REFORMA DEL TREBALL AUTÒNOM 01-01-2018

22 gener, 2018

1.Es modifica el recàrrec per no ingressar la quota d’autònoms el mes que toca, si s’ingressa el mes següent serà de un 10% de recàrrec i el segon mes un 20%. També aplicable a les empreses.

2.Pluriactivitat : en el cas de que es treballi en dos feines en règim autònom i règim general i que les aportacions a la seguretat social sumades siguin superiors a 12.739,08€ l’administració d’ofici abonarà el 50% de l’excés de les quotes

3.Tarifes:

TARIFA PLANA AUTÒNOMS HOMES MAJORS DE  30 ANYS,DONES MAJORS DE 35 ANYS

Alta inicial o bé passats dos anys de l’última alta 50% durant 12 mesos o el 80% de reducció en el cas de que la quota sigui superior a la mínima.

 • 50% durant els 6 mesos següents
 • 30% durant els 6 mesos posteriors.

TOTAL BONIFICACIÓ: 24 MESOS 

TARIFA PLANA HOMES MENORS DE 30 ANYS I DONES MENORS DE 35 ANYS

 Alta inicial o bé passats dos anys de l’última alta 50% durant 12 mesos o el 80% de reducció en el cas de que la quota sigui superior a la mínima.

 • 50% durant els 6 mesos següents
 • 30% durant els 6 mesos posteriors.
 • bonificació addicional de 12 un 30%

TOTAL BONIFICACIÓ: 36 MESOS

En el cas de que un autònom ja hagi gaudit de la Bonificació de la Tarifa Plana haurà d’esperar 3 anys per poder tornar-la a gaudir.

Qui pot bonificar-se??

 Autònoms per conta pròpia RETA

 • Socis de societats laborals
 • Socis de Cooperatives
 • Socis de Comunitats de Bens, Societats Civils, Soci de col·lectiva o comanditària.

No es poden bonificar el Socis de SL o SA

4. Autònom que contracti amb contracte laboral Indefinit tant a temps complet com a temps parcial  a cònjuge o familiars fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat tenen  dret a una bonificació del  100% de l’aportació de l’empresa per contingències comuns durant  12 mesos.

Requisits:

 •  Mantenir el nivell de treball estable durant 6 mesos.
 • No haver acomiadat a treballadors amb acomiadaments declarats improcedents judicialment.

Perquè pugui ser contracte laboral a diferència del familiar col·laborador , no ha d’haver convivència, amb el cònjuge és més difícil demostrar.

5. Alta en RETA de cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins a segon grau inclòs .

Tenen dret a una Bonificació de:

 • Bonificació 50% durant 18 mesos
 • Bonificació 25% 6 mesos següents.

Sempre que sigui una alta inicial o bé en 5 anys posteriors a l’anterior.

6. Bonificació per conciliació familiar:

 bonificació del  100% de l’aportació de l’empresa per contingències comuns durant  12 mesos.

 

En els casos següents:

 • Per cura de menors fins a 12 anys.
 • Per cura de familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat amb situació de dependència.
 • Per cura de familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual superior al 33% o discapacitat física o sensorial superior al 65%.

7. Reincorporació de treballadora autònoma després de la maternitat.

Bonificació de tarifa plana de 50€ o 80% si la base és superior a la mínima, durant 12 mesos, sempre que es reincorpori en els dos anys següents de la maternitat.

S’ha de sol·licitar a l’administració i poden acollir-se totes les modalitats d’autònoms .

A Part d’aquesta bonificació, els autònoms societaris de SL i SA poden gaudir durant el  primer any  de la quota mínima i no la equivalent al  grup 1 del Règim General.

 • Quota mínima: 275,02€
 • Quota mínima de societari: 358,23€

Aclariment de dubtes i informació:

Per qualsevol aclariment al respecte poden contactar amb el nostre Departament Laboral (evaescobar@csassessors.com).

VERSIÓ IMPRIMIBLE – REFORMA TREBALL AUTONOM 2018.cat