RESUM DEL REAL DECRET LLEY 10/2020 de 29/03/2020-SOBRE PERMÍS RETRIBUIT REPCUPERABLE. (PRR)

30 març, 2020

RESUM DEL REAL DECRET LLEY 10/2020 de 29/03/2020-SOBRE PERMÍS RETRIBUIT REPCUPERABLE. (PRR)

Tal com anunciava dissabte el president Sánchez, tots els treballadors per compte aliena que no prestin serveis essencials tindran un permís retribuït i recuperable des del dilluns 30 de març fins el dijous 9 d’abril, ambdós inclosos.

RDL 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Aquesta norma s’aplicarà a totes les persones treballadores per compte aliena que prestin  serveis en empreses o entitats del sector públic o privat l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

No obstant això, el permís retribuït no s’aplicarà, i per tant podran anar a treballar, a les persones treballadores per compte aliena següents per ser considerades prestadors de serveis essencials:

 1. A les persones treballadores de les empreses dedicades a les activitats que hagin de continuar realitzant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 16 i 18, de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i de la normativa aprovada per l’Autoritat competent i les autoritats competents delegades.
 1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció dela salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.
 1. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 1. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altre materials necessari per a la prestació de serveis sanitaris.
 1. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.
 1. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.
 1. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l’exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastament a la població.
 1. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 1. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l’COVID-19, (ii) els estabularis associats a ells, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 1. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 1. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
 1. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 1. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.
 1. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 1. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats de forma consensuada pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.
 1. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 1. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
 1. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.
 1. Les que treballin en els Centres d’Acollida a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció humanitària.
 1. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 1. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
 1. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l’esmentat servei postal universal.
 1. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris .
 1. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 1. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.t) A les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal en els dies indicats en l’apartat 1, així com aquelles altres el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes, entre elles, les que preveuen els apartats d) i e) de l’ article 45.1 die Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Tampoc s’aplicarà a

Persones treballadores que prestin els seus serveis en les divisions o línies de producció l’activitat de els quals es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en la llista anterior.

A quins altres treballadors no s’aplica?

Aquest permís retribuït recuperable no és aplicable tampoc als casos següents:

 • Les persones treballadores contractades per:
 1. Aquelles empreses que hagin sol·licitat expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió.
 2. Aquelles empreses que estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió.
 3. Aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació Temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst aquest reial decret llei.
 • Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.
 • Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

Què vol dir, permís retribuït?

El present permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials durant el període del 30 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos.

Què vol dir recuperable?

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l’efecte entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de 7 dies.

 Calendari de negociació

Termini per formar la comissió negociadora: 5 dies màxim.

Termini pel període de consultes: 7 dies màxim.

Termini perquè l’empesa notifiqui la resolució si no hi ha acord: 7 dies màxim.

Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable que regula aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Garanties per a la represa de l’activitat empresarial.

 En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest Reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

 Continuïtat dels serveis de transport.

Aquelles persones treballadores de l’àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest Reial decret llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part de el servei, si fos el cas, l’operació de retorn corresponent.

 

Versió per imprimir CIRCULAR 30-03-2020 PERMIS RETRIBUIT RECUPERABLE.