” VAGA GENERAL 21 DE FEBRER 2019 “

21 febrer, 2019

Vaga general 21 de febrer de 2019

El dret de vaga està reconegut com un dret fonamental en l’article 28.2 de la Constitució espanyola. En concret “es reconeix el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos”.
La vaga suposa el cessament temporal, col · lectiu i concertat del treball per iniciativa dels treballadors d’una o de diverses empreses.

Per motiu de Convocatòria de Vaga General per part La Intersindical-CSC (Confederació Sindical Catalana) el proper dijous dia 21 de febrer de 2019 us deixem 10 consells bàsics que us ajudaran a conèixer quines són les obligacions drets de l’empresa i els treballadors.

1. Cal avisar a l’ empresa de que es fa vaga? Hi ha obligació de comunicar-ho?

La resposta és NO. Ni l’empresa té dret a demanar-ho ni els treballadors tenen cap obligació de dir-ho. En cas de que s’intentés pressionar als treballador , es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.

2. Es pot acomiadar a un treballador per fer vaga?

Per suposat que NO. Legalment no. El dret de vaga és un dret fonamental, especialment protegit per la legislació. Un acomiadament concebut com a represàlia contra la participació en una vaga és denunciable i resultaria NUL davant els tribunals, comportant la readmissió immediata del treballador acomiadat.

3. Com poden afectar als treballadors els serveis mínims?

Els serveis mínims els estableix l’autoritat laboral -en cap cas l’empresa!- i afecten serveis públics i essencials per a la comunitat. En el cas de les empreses subjectes a la prestació d’aquests serveis, SÍ els podran obligar a treballar si han estat designats per complir-los.

4. Si el treballador decideix fer Vaga , l’empresa el pot substituir?

No, en cap cas. L’empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d’una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d’obra, per realitzar les nostres funcions. També és il·legal substituir un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

5. Si el treballador no pot arribar a la feina li pot l’empresa descomptar del sou?

Si el retard en arribar a la feina és conseqüència dels efectes de la vaga i no és per causes imputables a l’empresa, aquesta podria exigir la recuperació de les hores no treballades.

6. És legal participar d’un piquet informatiu?

És perfectament legal. La regulació del dret de vaga recull l’activitat dels piquets informatius i els autoritza a fer difusió dels motius de la vaga i intentar convèncer la resta de treballadors i treballadores. Ara bé, la tasca dels piquets NOMÉS pot ser informativa i en cap cas incórrer en coaccions, amenaces o interferir en el dret que també tenen la resta de treballadors a no sumar-se a la vaga i treballar amb normalitat.

7. L’Empresa pot vulnerar el Dret de Vaga als treballadors ?

En cas que l’ empresa impedeixi exercir el dret de vaga als treballadors , sempre podrien recórrer a la Inspecció de Treball i els Jutjats per interposar la pertinent denúncia. Cal recordar, com dèiem abans, que la vaga és un dret fonamental abastament regulat i no pot ser objecte de limitació ni patir impediments.

8. Pot l’empresari tancar l’empresa si es troba amb coacció per fer-ho?

El tancament patronal, que consisteix en el tancament del centre de treball en cas de vaga, no és un dret fonamental, a diferència del dret de vaga, i es contempla com una mesura excepcional per part de la normativa vigent. Només és lícit el tancament patronal de tipus defensiu quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

  1. Existència de notori perill de violència per a les persones o de danys greus per a les coses.
  2. Ocupació il·legal del centre de treball o de les seves dependències, o perill cert de que aquesta es produeixi.
  3. Que el volum d’inassistència o irregularitats en el treball impedeixin greument el procés normal de producció.

 El tancament patronal no pot utilitzar-se com a mesura coactiva per impedir l’exercici dels drets fonamentals.

En el cas de que tinqui quin procediment ha de seguir?

S’ha de posar en coneixement de l’Autoritat Laboral en un termini de 12 hores. El tancament es limitarà al temps indispensable per assegurar la represa de l’activitat o per resoldre les incidències que haguessin motivat el tancament.

9. Com afecta la Vaga en la nòmina del treballador?

L’import que es deixa de percebre a la nòmina és diferent per a cada treballador, en funció del seu salari. Per calcular aproximadament què es deixarà d’ingressar a final de mes, és una simple operació matemàtica: “És tan fàcil com dividir el salari per dies i després per hores i restar o bé un dia sencer o bé les dues hores de l’aturada parcial”,. L’import serà una mica més del resultat d’aquesta resta perquè “la vaga també afecta els pagaments diferits, com les pagues extres i els complements”. També afecta a la cotització del treballador, es restaria el dia de cotització i s’ha de fer comunicació expressa a l’administració.

10. Si és la pròpia empresa qui recolza la vaga parcial

(TANCAMENT PATRONAL parcial):

En el cas que sigui la mateixa empresa qui decideixi tancar el centre de treball per secundar la vaga parcial, els treballadors no es veuran minvats ni en salari ni en dret a la seguretat social, donat que la impossibilitat de poder prestar servei pels mateixos treballadors en el centre de treball és per decisió unilateral de l’empresa, inhabilitant l’operativitat d’exercir el dret a vaga, ja que aquest ha estat subsumit per la mateixa organització.

No obstant també seran lícits el PACTES entre empresa i treballador.

Al marge del que s’ha exposat en les dues opcions anteriors, i no perdre el salari diari, hi ha la possibilitat de pactar altres solucions més consensuades entre empresa i treballador, com poden ser entre d´altres, la recuperació d’hores utilitzades, la compensació de l’absència a canvi d’un dia de vacances, compensar per excés d’hores ja realitzades.

Qualsevol tipus d’acord que s’assoleixi entre parts, pot conciliar l’assistència a la VAGA GENERAL, i no ser mermat en salaris i cotitzacions.

Per a més informació i aclariment de dubtes, pot contactar amb el nostre Departament Laboral.

DESCARREGA EL PDF : VAGA GENERAL FEBRER 2019