null

ÀREA FISCAL-COMPTABLE

El Departament Fiscal-Comptable acumula una àmplia experiència en el tractament de la problemàtica tributària i comptable dels nostres clients. Això ens proporciona un coneixement molt exacte dels aspectes fiscals-comptables de la realitat, tant de l’empresarial com personal del client, situant els nostres professionals en una posició immillorable per tal de formular propostes de millora, afrontar estudis de determinades realitats concretes, així com calibrar la conveniència o adequació de les diferents polítiques possibles en l’àmbit de la planificació fiscal. D’altra banda, l’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració tributària ens permet afrontar amb garanties qualsevol tipus de revisió o actuació que aquesta pugui dur a terme.

Actuacions i serveis propis de la nostra activitat

· Assessorament continuat a les empreses, Assessorament i planificació fiscal amb seguiment periòdic dels seus estats financers en l’adequada atenció de les seves obligacions tributàries.

· Gestions i tràmits davant els organismes oficials, amb la preparació i revisió de la declaració dels impostos periòdics.

· Anàlisi de la fiscalitat d’operacions econòmiques puntuals, formulant les alternatives que condueixen a una optimització de la càrrega tributària. Mereixen especial menció les operacions financeres, d’assegurances, immobiliàries i d’estructuració patrimonial, entre d’altres.

· Auditoria fiscal i avaluació de possibles contingències.

· Assessorament sobre criteris de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i informació sobre els canvis en la legislació tributària i fiscal.

· Planificació d’estructures societàries des d’una perspectiva fiscal, estudiant situacions fiscals de remuneracions a directius i treballadors.

· Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses, assessorament econòmic i mercantil i, en especial, de les operacions de fusions, adquisicions, escissions, reorganitzacions i liquidacions.

· Plantejament, determinació d’opcions i realització d’ampliacions de capital, compravendes d’accions pròpies i altres operacions mercantils.

· Anàlisi del posicionament de l’empresa dins del sector, mitjançant l’elaboració de comparatius sectorials.

· Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.

· Fiscalitat d’entitats públiques o parapúbliques, així com d’entitats sense ànim de lucre com ara fundacions, associacions i entitats docents i esportives.

· Atenció de les relacions dels nostres clients amb l’administració tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs.

· Substanciació de recursos i reclamacions davant l’administració tributària i els tribunals contenciosos administratius.

· Assessoria en principis i legislació comptable.

· Disseny del pla de comptes i adaptació del Pla General de Comptabilitat.

· Organització i informatització de determinats aspectes comptables de l’empresa.

· Regularització i tancament comptable.

· Preparació de la informació comptable i financera de manera periòdica.

· Anàlisi, elaboració i presentació dels comptes anuals de les societats.

· Anàlisi de l’evolució del negoci i de la seva situació financera, amb l’obtenció dels estats intermedis.

· Elaboració i assessorament de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió.

· Assessor a l’empresa, donat el cas que una petita empresa no tingui mitjans o temps, el nostre equip recull la documentació al seu domicili, nosaltres gestionem i tractem les dades comptables al nostre despatx amb connexió permanent amb l’àrea fiscal i els clients reben periòdicament informes comptables de la seva situació, o bé els poden obtenir dins de la nostra àrea de gestió documental habilitada per als nostres clients.

· Assessor a domicili, si per les característiques de l’activitat el client prefereix tenir la seva documentació en el seu poder, un dels nostres especialistes es desplaça periòdicament al seu centre de treball per tal de portar a terme in situ i de manera conjunta una planificació comptable i fiscal amb una gestió i seguiment de manera directa on tots el dubtes que sovint es poden plantejar per canvis de normatives comptables o tributàries, situacions poc habituals o errors comptables, quedin resolts.

· Comptabilitat Telemàtica, avui dia, amb les noves i poderoses tecnologies, no hi ha distàncies, ni tampoc el client usuari Fiscal-Comptable o petita empresa ha de realitzar desemborsaments per invertir en programes informàtics. Ja no cal tenir una aplicació informàtica per tal de realitzar la comptabilitat i fiscalitat de la seva empresa, ja tenim les eines necessàries perquè des del seu centre de treball o domicili particular, els clients que ho desitgin puguin connectar via telemàtica a l’àrea restringida on hi trobaran les aplicacions necessàries per gestionar la fiscalitat i comptabilitat de la seva empresa.