null

JURÍDIC-MERCANTIL

El departament jurídic assessora en tota classe de processos en matèries civils, contenciós administratiu i mercantils, en totes les seves instàncies i institucions.

En l’àmbit de Dret Mercantil oferim serveis d’assessorament en totes les subespecialitats del Dret Mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessoria d’empreses (societari, contractació mercantil, govern corporatiu) com en operacions (fusions i adquisicions, mercat de valors, reestructuracions societàries, concurs de creditors i administracions concursals).

De manera més detallada:

Processal i Civil:

· Resolució alternativa de conflictes: arbitratges i mediacions, sobre les mateixes matèries.

· Contractació, assessorament i defensa completa en qüestions de propietat, drets de garantia, drets de la personalitat i fonamentals, qüestions successòries, qüestions de família i contractació civil de tot tipus.

Accions de responsabilitat:

· Contractual i extracontractual.

· Responsabilitat del producte.

· Responsabilitat professional.

Conflictes derivats de contractes d’obra i dret de la construcció:

Conflictes societaris

· Impugnació d’acords socials.

· Accions de responsabilitat contra els administradors.

· Accions de competència deslleial.

Conflictes sobre contractes civils i mercantils

· Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia.

· Arrendaments urbans i rústics.

· Propietat horitzontal.

· Reclamacions de quantitat.

· Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes.

· Procediments sobre resolució i rescissió de contractes.

Processos sobre drets fonamentals i de la personalitat

· Drets fonamentals, davant la jurisdicció ordinària o del TC.

· Infracció dels drets d’honor, intimitat i la pròpia imatge.

Processos en matèria de dret de successions, família

· Testamentària.

· Qüestions de família, separació i divorci.

· Incapacitacions.

Processos d’execució

· Execució de garanties reals i personals.

· Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials.

· Lletres de canvi, xecs i pagarés.

· Laudes arbitrals.

· Procediments monitoris i mesures cautelars.

· Execució de sentències i laudes internacionals.

En l’àmbit de Dret Mercantil oferim serveis d’assessorament en totes les subespecialitats del Dret Mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessoria d’empreses (societari, contractació mercantil, govern corporatiu) com en operacions (fusions i adquisicions, mercat de valors, reestructuracions societàries, concurs de creditors i administracions concursals).

En particular, les àrees de pràctica del Departament de Dret Mercantil són les següents:

· Fusions i Adquisicions.

· Bancari i Financer.

· Mercat de Valors.

· Dret europeu i de defensa de la competència.

· Protecció de dades.

· Societari.

· Govern Corporatiu.

· Contractació Mercantil.

· Telecomunicacions i Comerç Electrònic.

· Reestructuracions Societàries.

· Consumidors i Usuaris.

· Finançament de Projectes.

· Accions i Normativa Bancària.

En matèria Penal:

En l’àmbit de Dret Penal, i a causa de la incidència creixent d’aquest en àmbits tradicionalment reservats a altres branques jurisdiccionals, l’exercici de l’advocacia en aquest context ha experimentat un canvi substancial, requerint un tractament interdisciplinari dels assumptes, coherent amb la major complexitat tècnica dels casos. Per aquest motiu, el despatx disposa d’un departament de Dret Penal preparat per donar una resposta en els següents àmbits:

Dret Penal Preventiu, assessorament previ a la realització d’activitats susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal. Prevenció de riscos processals derivats d’activitats laborals, societàries, fiscals o mediambientals.

Dret Penal Processal, defensa i representació dels interessos dels nostres clients en tot tipus de procediment penal en què calgui actuar en qualitat de defensa, de responsable civil directe o subsidiari, d’acusació particular, d’acusació popular o d’actor civil.

L’estructura del nostre despatx i la seva xarxa de col·laboradors permet oferir un tractament interdisciplinari dels assumptes i l’assessorament, la defensa i la representació jurídica esmentada en Jutjats i Tribunals de tot el territori nacional espanyol, a l’Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Àmbits d’especialització:

Dret Penal econòmic-patrimonial:

· Estafes.

· Apropiacions indegudes.

· Insolvències punibles.

Dret societari i empresarial:

· Delictes societaris (falsejament de comptes anuals o d’altres documents, imposició d’acords abusius amb prevaliment de majoria, prevaliment de majoria fictícia, negativa o limitació arbitrària dels drets socials, administració social fraudulenta).

· Delictes relatius a la propietat industrial.

· Delictes relatius a la propietat intel·lectual.

· Falsedats documentals.

· Delictes contra les Administracions públiques.

· Delictes contra els drets dels treballadors.

· Delictes contra la Hisenda Pública i fraus de subvencions.

· Imprudències professionals.

· Dret Penal del medi ambient.

· Dret Penal urbanístic.

· Delictes contra les relacions familiars. Impagament de pensions.

· Delictes de les noves tecnologies (Internet): Hacking, phishing, espionatge i qualsevol altra forma punible de pirateria informàtica…

· Dret Penal de l’honor.